Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
31

Zeeland stelt subsidieplafonds en aanvraagperiodes 2013 vast voor natuur- en landschapsbeheer

De provincie Zeeland heeft de subsidieplafonds en aanvraagperiodes vastgesteld voor natuur- en landschapsbeheer. Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SvNL) worden voor het begrotingsjaar 2013 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

• € 200.000,- (per jaar gedurende 6 jaar) voor Natuurbeheer, voor de onderdelen:  
- continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen,
- natuurbeheer voor de natuur- en beheertypen zoals begrensd in het Natuurbeheerplan Zeeland,
- recreatiepakket,
- toeslag vaarland en toeslag schaapskuddes, en
- landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor landschapsbeheertypen en/of landschapselementen zoals begrensd in het Natuurbeheerplan Zeeland; 
• Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor terreinen welke zijn gelegen binnen de EHS, ten behoeve van:
- het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2009 en 31 december 2013, of
- het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering, en waarvan het beheer niet berust bij Staatsbosbeheer.

• € 925.000,- voor Collectief agrarisch natuurbeheer, voor de onderdelen:
- agrarisch natuurbeheer in het kader van collectief agrarisch natuurbeheer, voor de agrarische beheertypen of beheerpakketten A01.02.01a1, A01.02.01b, A01.02.02,
- toeslag ruige stalmest en toeslag toeslag last minute-beheer. De toeslag ruige mest kan niet worden aangevraagd op terreinen waarop het beheerpakket A01.01.04a (grasland met legselbeheer) is afgesloten.

• € 150.000,- per jaar gedurende zes jaar voor Agrarisch natuurbeheer, voor het onderdeel Continuering agrarisch natuur- en landschapsbeheer, voor de subonderdelen: 
- agrarisch natuurbeheer voor de agrarische beheertypen of beheerpakketten zoals begrensd in het Natuurbeheerplan Zeeland voor zover deze terreinen gelegen zijn binnen de EHS,
- landschapsbeheer buiten natuurterreinen voor de landschapselementen en/of beheerpakketten landschap zoals begrensd in het Natuurbeheerplan Zeeland
• Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor:
- het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2009 en 31 december 2013, of
- het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering.

Het subsidieplafond voor de overige onderdelen en subonderdelen binnen de SvNL in Zeeland is vastgesteld op € 0,-. Het subsidieplafond voor de totale Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap Zeeland (SKNL) is eveneens vastgesteld op € 0,-. Zie voor meer informatie over de subsidieplafonds het bijbehorende Provinciaal blad.

Aanvragen voor SvNL voor de onderdelen natuurbeheer en agrarisch beheer kunnen worden ingediend van 15 november tot en met 31 december 2012. Aanvragen voor het SvNL-onderdeel probleemgebiedensubsidie kunnen worden ingediend via de verzamelaanvraag, van 1 april 2013 tot en met 15 mei 2013. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Dienst Regelingen te Assen, bij voorkeur via het digitaal loket.

SvNL en SKNL vormen samen het subsidiestelsel Natuur en landschapsbeheer. Met de SvNL wordt subsidie verstrekt, gericht op het beheer van Natuur en Landschap. Met de SKNL worden subsidies verstrekt voor investeringen in natuur en landschap.

Terug naar overzicht