Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
31

Gelderland wijzigt subsidieregels land- en tuinbouw

De provincie Gelderland heeft de Regels land- en tuinbouw 2013 gewijzigd. Aan artikel 1.1 worden een aantal begripsomschrijvingen toegevoegd. Hoofdstuk 4, slotbepalingen, wordt vernummerd tot Hoofdstuk 8. Vervolgens worden aan de regeling toegevoegd: 


Hoofdstuk 4, Verplaatsing glastuinbouwbedrijven:

subsidie kan worden verstrekt voor de verplaatsing van een solitair gelegen klein of middelgroot glastuinbouwbedrijf naar een
concentratiegebied glastuinbouw, of 
een klein of middelgroot glastuinbouwbedrijf binnen een concentratiegebied
glastuinbouw die een aantoonbare verbetering van de ruimtelijke structuur tot
gevolg heeft,
subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar of langdurig pachter van een klein- of middelgroot glastuinbouwbedrijf,
het subsidieplafond voor 2013 bedraagt € 4.200.000. Er kunnen momenteel geen aanvragen worden ingediend. Er is door de provincie nog geen indientermijn vastgesteld;


Hoofdstuk 5, Groene kringlopen:


Subsidie kan worden verstrekt voor:

een investering in innovaties met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar voor mestverwerking als onderdeel van de eigen bedrijfsvoering, 
een investering in innovaties die de productie van biogas versneld operationeel maken,
een investering in innovaties waarbij mineralen uit mest gehaald worden zodat deze weer opnieuw kunnen worden gebruikt,
het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de bovengenoemde innovaties,


Het subsidieplafond voor 2013 bedraagt € 200.000. Er is nog geen aanvraagperiode bekend;


Hoofdstuk 6, Investeringen in innovatieve installaties en bedrijfsgebouwen:

subsidie kan worden verstrekt voor investeringen in innovatieve installaties en bedrijfsgebouwen die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is, en
gericht zijn op:


verlaging van de productiekosten,

de verbetering en omschakeling van de productie,
de verhoging van de kwaliteit of instandhouding en verbetering van het natuurlijke
milieu,
de verbetering van de hygiëneomstandigheden, of
de normen inzake dierenwelzijn,


het subsidieplafond voor 2013 bedraagt € 200.000. Er is nog geen aanvraagperiode bekend;


Hoofdstuk 7 wordt gereserveerd voor 'lokale ketenontwikkeling'.


Zie voor meer informatie het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht