Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
28

Noord-Brabant trekt 26 subsidieregelingen in

Op 12 oktober 2012 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de Algemene Subsidieverordening vastgesteld. Deze heeft geleid tot een algehele actualisatie van alle regelingen. Voor negentien regelingen zijn vervolgens geen middelen meer beschikbaar gesteld voor 2013, of is voortzetting om andere reden niet meer gewenst. Per 27 februari 2013 komen de volgende regelingen te vervallen:
• Beleidsregel Internationalisering van Onderwijs en Cultuur; 
• Beleidsregel Sociale Participatie, onderdeel Sociaal Beleid gebiedsgericht 2007; 
• Beleidsregel Sociale Veiligheid 2007;
• Beleidsregel subsidiëring van projecten Flexibel Volume PON ten behoeve van steunfunctie-instellingen, provincie Noord-Brabant, 2006;
• Beleidsregel subsidieverlening planvorming projecten uitwerkingsplannen 2006;
• Beleidsregel Verplaatsing Intensieve Veehouderijen 2005;
• Bijdrageregeling sloop ongewenste bebouwing buitengebied Noord-Brabant;
• Brabantse subsidie voor woonlastenverzekering;
• Subsidie herinrichting stortplaatsen in het kader van INTERREG IV-C project SufalNet4EU;
• Subsidieregel Sociale Plus ISV-2 2008: Stimuleringsregeling voor ISVprojectgemeenten en SRE programmagemeenten;
• Subsidieregeling beëindiging intensieve veehouderijen Noord-Brabant;
• Subsidieregeling coördinatie lokale zorg aan jongeren met complexe meervoudige problematiek;
• Subsidieregeling Impuls restauratie Monumenten 2009;
• Subsidieregeling informatiecentra Het Groene Woud Noord-Brabant;
• Subsidieregeling innovatieve acties Brabant 4 Noord-Brabant 2011- 2013;
• Subsidieregeling Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk;
• Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Noord-Brabant;
• Subsidieregeling Verplaatsingskosten Intensieve Veehouderijen 2006;
• Subsidieregeling betere luchtkwaliteit Noord-Brabant 2013.

Tevens treedt op 1 april 2013 een nieuwe Algemene subsidieverordening in werking. Dit betekent, dat alle subsidieregelingen die na 1 april blijven doorlopen, voor die datum moeten zijn aangepast. Deze datum blijkt niet voor alle regelingen haalbaar. Per 1 april zullen daarom onderstaande regelingen eveneens komen te vervallen:
• Subsidieregeling infrastructuur professionele kunsten Noord-Brabant 2013-2016;
• Subsidieregeling Regionale Economische ActieProgramma’s 2008;
• Subsidieregeling natuur en landschap Noord-Brabant;
• Subsidieregeling glastuinbouwbedrijven in kwetsbare gebieden;
• Subsidieregeling uitvoering soortenbeleid Noord-Brabant;
• Subsidieregeling stedelijke vernieuwing ruimte Noord-Brabant 2010- 2014;
• Subsidieregeling Mijn Mooi Brabant Noord-Brabant.

Terug naar overzicht