Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
27

Groningen wijzigt subsidie restauratie rijksmonumenten

De provincie Groningen heeft een wijziging van de Beleidsregel budget restauratie rijksmonumenten gepubliceerd. Het betreft de volgende onderdelen:
• subsidieaanvraag: aanvragen moeten voortaan in drievoud worden ingediend;
• wegingsfactoren: de beschikbare gelden worden verdeeld volgens rangschikking, waarbij een aanvraag hoger wordt gerangschikt, naar mate deze meer aan de wegingsfactoren voldoet. Als wegingsfactoren zijn toegevoegd:
- de uniciteit van het rijksmonument en de plaats van het monument in de Groninger geschiedenis,
- energiebesparende maatregelen: voor projecten, waarin meer dan 5% van de projectkosten bestemd is voor energiebesparende maatregelen wordt dit in beperkte zin meegenomen;
• hoogte van de subsidie bij restauratie in combinatie met herbestemming: maximaal 50%, tot maximaal € 300.000, waar een maximale bijdrage van € 20.000 aan kan worden gevraagd voor niet-subsidiabele maatregelen voor restauratie die het betreffende monument geschikt maken voor herbestemming;
• subsidievaststelling: de termijn voor vaststelling is gewijzigd van drie in zes maanden.

Daarnaast is de omschrijving van de subsidiabele kosten gewijzigd en is de tekst op een aantal punten taalkundig aangepast. Zie het Provinciaal blad voor een volledig overzicht.

Met de uitvoering van de beleidsregel Budget restauratie rijksmonumenten wil de provincie het volgende bereiken:
• restauratie van rijksmonumenten binnen de provincie Groningen;
• herbestemming rijksmonumenten binnen de provincie Groningen.
• overige positieve effecten binnen de provincie Groningen, te weten:
- werkgelegenheid voor bouw en / of exploitatie,
- toename aantal leerling-werkplaatsen.

Terug naar overzicht