Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
26

Subsidieregeling goederenvervoer Zuid-Holland gewijzigd vastgesteld

Op 1 juli 2013 treedt de Algemene subsidieverordening (Asv) Zuid-Holland 2013 in werking. Als gevolg van deze nieuwe Asv verliezen bestaande subsidieregelingen hun werking. Daarom moet onder andere de Subsidieregeling kwaliteitsnet goederenvervoer Zuid-Holland opnieuw worden vastgesteld en bekendgemaakt. De nieuwe regeling is inhoudelijk vrijwel gelijk aan de oorspronkelijke regeling. De aanpassingen hebben betrekking op de invoering van een uniform subsidiekader dat aan de Asv ten grondslag ligt. De nieuwe regeling is opgesteld aan de hand van een eenduidig format, dat voor praktisch alle regelingen geldt: er zijn geen termijnen van besluitvorming meer, aangezien deze in de Asv uniform worden geregeld. Bij subsidies van minder dan € 125.000 wordt geen financiële verantwoording meer gevraagd. In plaats daarvan worden nadere eisen aan de prestatieverantwoording gesteld. Subsidies vanaf € 25.000 kunnen worden bevoorschot tot 80% van het verleende subsidiebedrag.

Het doel van de Subsidieregeling kwaliteitsnet goederenvervoer Zuid-Holland 2013 is het bevorderen van doorstroming van goederenvervoer over de weg. Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door rechtspersonen en het havenbedrijf Rotterdam. De subsidiebedragen zijn maximaal 100% van de kostenramingen die zijn opgenomen in de maatregelenpakketten kwaliteitsnet (2010) of Coolport (2011). Het maatregelenpakket kwaliteitsnet is een pakket aan projecten om de doorstroming van het goederenvervoer te bevorderen. Het maatregelenpakket Coolport is een vastgesteld pakket aan projecten voor de ontsluiting voor het goederenvervoer van de Coolport. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015.

De Subsidieregeling kwaliteitsnet goederenvervoer Zuid-Holland zal per 1 juli 2013 worden ingetrokken.

Terug naar overzicht