Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
25

Subsidie Inrichting Landelijk gebied Limburg gewijzigd

De provincie Limburg heeft de Subsidie Inrichting Landelijk gebied gewijzigd. De wijzigingen en de nieuwe integrale tekst van de regeling zijn in afzonderlijke nummers van het Provinciaal blad gepubliceerd. Ten slotte zijn er voor een aantal onderdelen binnen de nieuwe regeling subsidieplafonds voor 2013 vastgesteld. De nieuwe regeling is opgebouwd uit de hoofdstukken Landbouw, Toerisme en recreatie, Wonen, werken en leefbaarheid, Natuur, Landschap en Cultuurhistorie, Water en bodem en Platteland algemeen. Elk hoofdstuk bestaat uit verschillende paragrafen. De subsidieplafonds voor 2013 worden, indien bekend, achter de betreffende paragraaf vermeld.

Het hoofdstuk Landbouw bestaat uit:
• Wettelijke herverkaveling en ruilverkaveling bij overeenkomst;
• Projectmatige ontwikkeling LOG’s (subsidieplafond 2013: € 2.700.000);
• Innovatie-advies (subsidieplafond 2013: € 300.000);
• Excellent produceren;
• Herstructurering concentratiegebieden glastuinbouw Noord- en Midden-Limburg (subsidieplafond 2013 € 1.500.000);
• Permanente zichtlocaties (subsidieplafond 2013: € 50.000);
• Sociale contracten (subsidieplafond 2013 € 50.000);
• Hernieuwbare energie uit biomassa;
• Verplaatsen grondgebonden landbouwbedrijven met grondverwerving.

Het hoofdstuk Toerisme en recreatie bestaat uit vooralsnog enkel uit de paragraaf Gebiedsontwikkeling Leisure.  Het hoofdstuk Wonen, werken en leefbaarheid bestaat uit:
• Brede maatschappelijke voorzieningen en sportieve omgevingen (subsidieplafond 2013: € 500.000);
• Versterken werkgelegenheid in karakteristieke beeldbepalende vrijkomende agrarische bebouwing door middel van nieuwe economische dragers en/of verbrede vormen van grondgebonden landbouw- en tuinbouw.

Het hoofdstuk Natuur bestaat voorlopig enkel uit de paragraaf Soortenbeleid. Het hoofdstuk Landschap en cultuurhistorie bestaat uit:
• Aanleg en herstel van natuurlijke, halfnatuurlijke en cultuurhistorische landschapseenheden;
• Herstel historisch waardevolle bouwwerken en cultuurhistorisch erfgoed;
• Landschappelijke inpassing van kernen, gebouwen en gehuchten en het zichtbaar maken van culturele of historische bouwwerken;
• Herstel en toegankelijk maken van nog niet opengestelde cultuurhistorisch of aardkundig waardevolle objecten en terreinen;
• Het realiseren van ontbrekende schakels in routenetwerken en overige voorzieningen tot verbetering van de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het landschap;
• Sloop van buiten gebruik zijnde agrarische bedrijfsbebouwing en voormalige agrarische bedrijfsbebouwing;
• Ontwikkeling van nieuwe landgoederen met een integraal karakter.

Het hoofdstuk Water en bodem bestaat uit:
• Herstel verdroogde natuurgebieden;
• Herstel beken met specifiek-ecologische functie;
• Niet productieve investeringen.

Het hoofdstuk Platteland algemeen - internationale samenwerking /stad en land bestaat voorlopig enkel uit de paragraaf Veldmakelaars groenblauwe diensten (subsidieplafond € 100.000).

Naast een aantal algemene voorwaarden, waaraan moet worden voldaan, gelden voor elke paragraaf aanvullende criteria. Zie voor meer informatie over de algemene voorwaarden en de bijzonderheden per regeling het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht