Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
24

Subsidie Vitaal Platteland Utrecht gewijzigd

Met de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal platteland kan subsidie aangevraagd worden op verschillende thema's:  Natuur, Landschap en Cultuurhistorie, Sociaal-economische vitaliteit en Inzet gebiedsorganisaties. Voor deze regeling zijn subsidieplafonds voor 2013 vastgesteld. Daarnaast zijn er nieuwe artikelen aan de thema's toegevoegd en bestaande artikelen gewijzigd.

Het totale subsidieplafond voor 2013 vanuit deze regeling bedraagt € 21.911.081. De bedragen zijn als volgt verdeeld:
• Gebiedsprogramma Oost: € 4.200.000;
• Gebiedsprogramma West (excl, regeling voor onderwaterdrainage): € 12.300.000;
- onderwaterdrainage Zegveld Noord: € 250.000,
- onderwaterdrainage Groot Wilnis Vinkeveen: € 250.000,
• Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie: € 3.400.000,
• Recreatie om de Stad Utrecht - Beheer recreatieterreinen van Staatsbosbeheer: € 541.081;
• Bethunepolder: € 970.000.

Aan de regeling zijn de volgende artikelen toegevoegd:
• Thema Natuur: Programmasubsidie waterschappen:
- subsidie kan worden verstrekt voor de aanpak verdroging, realisatie van herstel van natuurlijke watersystemen of waterhuishoudkundige aanpassingen voor realisatie van de ecologische hoofdstructuur,
- aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, door de waterschappen Hoogheemraadschap Stichse Rijnlanden, Vallei & Veluwe, Amstel, Gooi en Vecht;
• Thema Landschap en Cultuurhistorie: Onderwaterdrainage tot behoud van traditionele landschappen:
- subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten, die de vertraging van bodemdaling in veenweidegebieden tot doel hebben: het aanleggen van drainagesystemen,
- aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, door rechtspersonen en eigenaren / beheerders van landbouwgrond;
• Thema Sociaal Economische Vitaliteit, Afdeling Plattelandsontwikkeling & Leefbaarheid: Boederijeducatie:
- subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten, gericht op het versterken van de relatie tussen platteland en stad via boerderijeducatie of het bekend maken van kinderen met de voedselproductie op het agrarisch bedrijf,
- aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, door rechtspersonen of (samenwerkingsverbanden van) landbouwondernemingen;
• Thema Sociaal Economische Vitaliteit, Afdeling Recreatie: Ontwikkeling en samenhang poorten, toeristische overstappunten (TOP's) en inrichtingsmaatregelen t.b.v. recreatie om de stad Utrecht:
- subsidie kan worden verstrekt voor haalbaarheidsstudies / marktverkenningen voor TOP's en recreatieve poorten of aanleg van TOP's, recreatieve poorten, pleisterplaatsen  en andere recreatieve infrastructurele werken,
- aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend door overheden, recreatieschappen of rechtspersonen;
• Thema Sociaal Economische Vitaliteit, Afdeling Recreatie: Beheer recreatieterreinen:
- subsidie kan worden verstrekt voor onderhoud en beheer van de reeds ingerichte RodS terreinen van Staatsbosbeheer,
- aanvragen kunnen in 2013 worden ingediend, uitsluitend door Staatsbosbeheer.
 
De volgende artikelen van de uitvoeringsregeling zijn gewijzigd:
• Thema Landschap en Cultuurhistorie: Behoud en ontwikkeling van landschappelijke structuren en elementen;
• Thema Sociaal-economische vitaliteit:
- Landbouwstructuurverbetering: Kavelruil en landbouwstructuurverbetering,
- Landbouwstructuurverbetering: Verplaatsing grondgebonden bedrijven,
- Duurzame landbouw: Projecten duurzame energie,
- Plattelandsontwikkeling en leefbaarheid: Stadslandbouw,
- Recreatie: Samenhang en publieksbereik regionale routenetwerken.

Zie voor meer informatie over de aanvullingen en wijzigingen het Provinciaal Blad (nr. 29, 2013).

Terug naar overzicht