Nieuws

jan
23

Projectstimuleringsregeling en Rijkscofinancieringsregeling Interreg V gewijzigd

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft de Interreg V-regelingen Projectstimulering en Rijkscofinanciering gewijzigd. De wijzigingen zijn van technische aard en begunstigend voor de geadresseerden van de regeling. De wijziging voor de Projectstimuleringsregeling Interreg V betreft een aanpassing van de maximumtermijnen waarbinnen het projectvoorstel na subsidieverlening bij Interreg North Sea Region (NSR) en Interreg North West Europe (NWE) moet zijn ingediend. Dit is voor stap 1 aangepast van 12 maanden naar 19 maanden, en voor stap 2 is de termijn verlengd van 18 maanden naar 25 maanden. Als er niet werd voldaan aan de eerder gestelde maximumtermijnen, dan wordt de subsidie op 50% of op € 0 van de verleende subsidie vastgesteld. Het idee erachter was dat aanvragers gestimuleerd werden om binnen de gestelde termijn met een projectvoorstel te komen. 
 
De oorspronkelijke termijnen bleken niet haalbaar te zijn. Dit komt ook omdat NWE en NSR minder calls for proposals hebben dan aanvankelijk de bedoeling was. Het gevolg hiervan is dat subsidieontvangers - buiten hun toedoen - niet aan de verplichtingen van de regeling kunnen voldoen, omdat ze langer moeten wachten totdat ze het projectvoorstel bij één van de Interreg-programma's kunnen indienen. Dit wordt als onwenselijk beschouwd.
 
Voor het jaar 2017 wordt de Rijkscofinancieringsregeling Interreg V uitgebreid naar projectvoorstellen op het beleidsthema circulaire economie. De lancering van het Rijksbrede programma Circulaire Economie heeft hiertoe aanleiding gegeven. Met het toevoegen van het thema circulaire economie aan de Rijkscofinancieringsregeling Interreg V wordt de kans op een effectieve bijdrage aan het nationale beleid nog groter geacht. Voor Interreg NWE gaat het concreet om de toevoeging van specifieke doelstelling SO5, die als volgt luidt: to optimise (re)use of material and natural resources in NWE.'' 

Voor Interreg NSR worden de specifieke doelstellingen 2.1 en 2.2 toegevoegd:

Promote the development and adoption of products, services and processes to accelerate greening of the North Sea Region economy (specifieke doelstelling 2.1);
Stimulate the adoption of new products, services and processes to reduce the environmental footprint of regions around the North Sea (specifieke doelstelling 2.2).


De doelstellingen van NWE en NSR zijn terug te vinden in het Cooperation Programmes van beide programma's.
 
De inwerkingtredingsdatum van de Rijkscofinancieringsregeling is 1 februari a.s. Vanaf dat moment kunnen er ook weer aanvragen worden ingediend. Voor de Projectstimuleringsregeling geldt dat de wijzigingen meteen in werking treden en terugwerken tot en met 1 mei 2015.

Terug naar overzicht