Nieuws

nov
22

Subsidiemogelijkheden voor investeringen in stallen van de toekomst in Gelderland

Van 26 november 2018 tot en met 31 januari 2019 kunnen landbouwers in Gelderland subsidie aanvragen voor bovenwettelijke investeringen in een nieuw te bouwen stal voor landbouwhuisdieren. Hiervoor is in totaal € 2,2 miljoen subsidie beschikbaar. Per aanvraag kan maximaal € 600.000 worden verleend. Bijdragen van minder dan € 200.000 worden niet verstrekt.

De activiteit moet betrekking hebben op één of meerdere van onderstaande thema's:

  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  • klimaatmitigatie;
  • klimaat adaptatie;
  • verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
  • behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

De ingediende aanvragen worden beoordeeld volgens een tender. Rangschikking vindt plaats op basis van de criteria effectiviteit, haalbaarheid / kans op succes, innovativiteit / mate van innovatie en efficiëntie. Voor elk criterium kunnen punten worden behaald, tot maximaal 45 punten. Aanvragen moeten minimaal 27 punten scoren om voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen.

 

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de maatregel 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen' van het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 van de provincie Gelderland.

Terug naar overzicht