Nieuws

nov
22

Nieuwe wijzigingen op Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 gepubliceerd

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben nieuwe wijzigingen bekendgemaakt op het Uitvoeringsbesluit subsidies 2017. Aan het besluit is een nieuwe paragraaf toegevoegd. Daarnaast zijn er bestaande paragrafen gewijzigd. Het geheel treedt grotendeels met ingang van 23 november 2018 in werking.

Het hoofdstuk Subsidie Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer Overijssel wordt uitgebreid met de paragraaf Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Hiermee kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten in het landelijk gebied, de landbouwsector, en de waterhuishouding van de provincie Overijssel. De regeling is opgebouwd uit een algemeen deel en subparagrafen voor het Werkgebied Waterschap Drents Overijsselse Delta, het Werkgebied Waterschap Vechtstromen en het Werkgebied Waterschap Rijn en IJssel. Aanvragen kunnen worden ingediend van 22 november 2018 tot en met 4 januari 2019.

 

Van het hoofdstuk Sociale Kwaliteit zijn met terugwerkende kracht vanaf 28 september twee paragrafen beperkt aangepast. Van de paragraaf 'Samen voor elkaar - Een leven lang bewegen' wordt het criterium 'de aanvrager is een rechtspersoon die volgens het register van de Kamer van Koophandel gevestigd is in Overijssel' gewijzigd in 'de aanvrager is geen natuurlijk persoon' én is volgens het register van de Kamer van Koophandel gevestigd in Overijssel. 

Bij paragraaf Challenge Bewegen in de openbare ruimte wordt een weigeringsgrond nader toegelicht. Subsidie wordt geweigerd, indien de aanvrager al subsidie heeft ontvangen of een aanvraag voor subsidie heeft ingediend voor de paragraaf Samen voor elkaar - Een leven lang bewegen. Hier wordt de volgende uitleg aan toegevoegd: indien al een aanvraag voor de paragraaf Samen voor elkaar - Een leven lang bewegen is ingediend, dan wordt deze aanvraag eerst ingetrokken. Pas daarna kan gebruik gemaakt worden van de paragraaf Challenge Bewegen in de openbare ruimte. 

 

Met ingang van 23 november 2018 zijn er wijzigingen van kracht voor de paragrafen:

  • Hernieuwbare energie en energiebesparing: wijziging van de uiterste indieningstermijn van 15 september naar 16 september;
  • Inzet van vrijwilligers bij buurtbussen in Overijssel: toelichting bij de indieningstermijn en wijziging van de tabel 'Door Gedeputeerde Staten aangewezen Buurtbusverenigingen Overijssel; 
  • Kennisondersteuning agro&food in Overijssel: nadere toelichting op subsidiecriteria en subsidiabele kosten, toevoeging van een maximaal subsidiebedrag van € 200.000 per onderneming over een periode van drie jaar;
  • Stimulering innovaties gericht op verduurzaming agro&food sector: uitbreiding van de begripsbepalingen, criteria en subsidiehoogte. 

De paragraaf Kader culturele instellingen Overijssel is op meerdere punten herzien. Naast een uitbreiding van begripsbepalingen, het voorbehoud om subsidie en de subsidiegrondslag wordt de toelichting op de subsidieperiode uitgebreid. Voortaan kunnen aanvragen door de provincie ter beoordeling aan een adviescommissie worden voorgelegd. Over deze commissie is een passage aan de regeling toegevoegd. Voor deze regeling komen uitsluitend vooraf vastgestelde instellingen in aanmerking. De tabel met maximale subsidiebedragen, de subsidieperiode en het begroot jaarlijks subsidiebedrag is aangepast. 

Terug naar overzicht