Nieuws

okt
22

Noord-Brabant verlengt indientermijnen Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan

In april 2018 werd de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant uitgebreid met twee paragrafen, bedoeld om gemeenten te stimuleren, klimaatstresstesten en klimaatadaptatiedialogen uit te voeren. Veel gemeenten zijn echter nog niet gereed, vóór de sluitingsdatum een aanvraag in te dienen. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten, beide deadlines te verlengen. De eerder vastgestelde subsidieplafonds blijven gelijk.

Een klimaatadaptatiedialoog is een gebiedsgericht overleg tussen verschillende relevante partijen dat bijdraagt aan het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheden en kansen bij klimaatverandering enerzijds en anderzijds dient tot het bespreken van mogelijkheden om in te spelen op deze kwetsbaarheden en kansen door middel van concrete maatregelen. Gemeenten kunnen hiervoor nu nog tot en met 4 september 2019 subsidie aanvragen. Het subsidieplafond bedraagt € 250.000.

 

Een klimaatstresstest is een gebiedsspecifiek onderzoek, gericht op de klimaatthema's wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen met als doel inventarisatie van de mogelijke kwetsbaarheden van een gebied als gevolg van veranderingen in het klimaat. Gemeenten hebben nu nog tot en met 4 juni 2019 de gelegenheid een aanvraag in te dienen. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 750.000.

Terug naar overzicht