Nieuws

okt
22

Actieprogramma luchtkwaliteit Zuid-Holland gewijzigd

De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling actieprogramma luchtkwaliteit gewijzigd. Het gaat om het wijzigen van de doelgroep met betrekking tot mobiliteitsmanagement. Er kan alleen subsidie worden verstrekt aan de aanvragers die voor de betreffende activiteit zijn opgenomen in een door Gedeputeerde Staten vastgesteld Maatregelenpakket mobiliteitsmanagement. Het gaat om tien maatregelen In het gebied Leiden en omgeving en Aplhen aan den Rijn. Klik hier voor de toelichting op de tweede tranche maatregelen mobiliteitsmanagement in het kader van het programma Beter Benutten 1 (BB1) en Provinciaal Actieprogramma Lucht (PAL).
 
Zuid-Holland wil maatregelen en projecten ondersteunen, die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in de provincie. Met de Subsidieregeling actieprogramma luchtkwaliteit Zuid-Holland kan de provincie subsidie verstrekken voor:

Maatregelenpakket vrachtverkeer en logistiek, voor projecten met betrekking tot vrachtverkeer en logistiek, voor zover dit leidt tot een verminderde uitstoot van luchtvervuilende emissies; en / of
projecten met betrekking tot het Mobiliteitsmanagement binnen Beter Benutten, voor een verbeterde benutting van de bestaande vervoersinfractructuur; en / of
verduurzaming waterbusvloot, voor projecten met betrekking tot personenvervoer over water tussen Dordrecht en Rotterdam en binnen gemeenten in de Drechtsteden die de luchtkwaliteit verbeteren, voor zover dit leidt tot een verlaging van de luchtvervuilende emissies ten opzichte van de bestaande waterbussen van de subsidie-aanvrager.

Terug naar overzicht