Nieuws

jul
22

Limburg komt met subsidie voor participatie kwetsbare inwoners

De provincie Limburg heeft de Nadere subsidieregels participatie (PARTLI) gepubliceerd.

Het doel van de al aangekondigde regeling, die ook de Participatieregeling wordt genoemd, is het ondersteunen van projecten die erop zijn gericht om de samenredzaamheid en/of participatie in de samenleving van een kwetsbare doelgroep te vergroten en/of de problematiek van een kwetsbare doelgroep bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van activiteiten op het gebied van cultuur (archeologie, immaterieel erfgoed, kunsten en/of monumenten).

Onder een kwetsbare doelgroep wordt een groep inwoners van de Nederlandse provincie Limburg verstaan, die ten gevolge van bijvoorbeeld hun sociaalmaatschappelijke of sociaaleconomische situatie, ziektebeeld en/of aandoening, (tijdelijk) niet in staat zijn om (volwaardig) te participeren in de maatschappij. Een voorbeeld hiervan zijn mensen die negatieve sociaalmaatschappelijke gevolgen van de coronacrisis ondervinden.

Subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient aan alle volgende criteria te worden voldaan:

  • het project start in 2020 of 2021;
  • het project vindt (deels) in de Nederlandse provincie Limburg plaats;
  • het project is gericht op het vergroten van de samenredzaamheid en/of participatie in de samenleving van een kwetsbare doelgroep en/of het bespreekbaar maken van de problematiek van een kwetsbare doelgroep;
  • bij het project wordt de kwetsbare doelgroep rechtstreeks betrokken;
  • er is door ten minste één gemeente een financiële bijdrage verstrekt ten behoeve van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd.


De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten én bedraagt:

  • indien bij het project gebruik wordt gemaakt van activiteit(en) op het gebied van cultuur (archeologie, immaterieel erfgoed, kunsten en/of monumenten) maximaal € 12.500;
  • indien bij het project alleen gebruik wordt gemaakt van activiteit(en) op andere gebieden maximaal € 2500.


Bovenop de hierboven genoemde subsidiebedragen kan een aanvullend subsidiebedrag van 15% hiervan worden verstrekt, indien met het project (tevens) het verminderen van negatieve sociaalmaatschappelijke gevolgen van de coronacrisis wordt beoogd.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij de provincie Limburg. Het subsidieplafond voor 2020 en 2021 bedraagt in totaal € 372.000.

Terug naar overzicht