Nieuws

jul
22

Nieuwe subsidie voor cultureel erfgoed in Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016 vastgesteld. Het is de opvolger van de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant, die met ingang van 20 juli 2016 is komen te vervallen. De nieuwe regeling bestaat uit drie subsidies: Restauratie rijksmonumenten, Eco-archeologisch onderzoek, en een Instandhouding molens.Subsidie voor de restauratie van rijksmonumenten kan worden aangevraagd van 6 tot en met 27 september 2016. De ingediende aanvragen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op de restauratie van:

religieus erfgoed;
militair erfgoed;
industrieel erfgoed;
kastelen en landgoederen.

Het subsidieplafond voor de periode 6 tot en met 27 september 2016 bedraagt per categorie € 774.919. De hoogte van de subsidie is vastgesteld  op 70% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 400.000. Subsidies van minder dan € 200.000 worden niet verstrekt.
Subsidie voor  Eco-archeologisch onderzoek kan worden verstrekt voor projecten,gericht op het uitvoeren van specialistische eco-archeologisch onderzoek en het conserveren van eco-archeologische waarden. Aanvragen kunnen worden ingediend van 26 juli tot en met 14 december 2016. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van  € 85.160.De subsidie bedraagt maximaal  € 24.500. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.
 
Subsidie voor instandhouding molens kan worden verstrekt voor projecten gericht op de instandhouding van molens aangewezen als:

rijksmonument;
gemeentelijk monument;
‘overige bouwkunst’, zoals aangeduid op de Cultuurhistorische Waardenkaart 2010.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 26 juli tot en met 14 december 2016. Het subsidieplafond voor deze periode is vastgesteld op  € 93.000.
De subsidie voor de instandhouding van een rijksmonument bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten, tot ten hoogste € 10.000. De subsidie voor de instandhouding van een gemeentelijk monument of overige bouwkunst bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot hoogstens € 24.500.
De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. 

Terug naar overzicht