Nieuws

jul
22

Eerste wijziging van Subsidieregeling cofinanciering Europese programma’s 2014-2020 Noord-Brabant gepubliceerd

Met de Subsidieregeling Stimulering Europese programma's Noord-Brabant 2014-2020 voorziet de provincie in cofinanciering van een tweetal Europese programma's. Het betreft cofinanciering voor het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 en het Europees subsidieprogramma Interreg VA. In april 2015 is de regeling opengesteld voor cofinanciering van projecten gericht op de versterking van het innovatiesysteem en het openstellen en exploiteren van een testfaciliteit agrofood.

De regeling voorziet nu ook in cofinanciering van projecten die gericht zijn op Systeemversterking Human Capital en Koolstofarme economie. Deze subsidie wordt verstrekt in het kader van cofinanciering voor het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020. Daarnaast wordt cofinanciering verstrekt aan natuurlijke personen of rechtspersonen die voor hun project subsidie aanvragen of hebben aangevraagd bij het Europees subsidieprogramma Interreg VA.

Voor projecten die gericht zijn op Systeemversterking Human Capital is een budget van € 2 miljoen beschikbaar. Het budget voor projecten die gericht zijn op Koolstofarme economie bedraagt € 4 miljoen. Het subsidiepercentage bedraagt 15% van de subsidiabele kosten. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober 2015 tot en met 30 november 2015.

Het budget voor de cofinanciering van projecten in het kader van het subsidieprogramma Interreg VA bedraagt € 5 miljoen. Het subsidiepercentage bedraagt 2,5%. Dit percentage wordt tot een maximum van
12,5% verhoogd naar gelang de mate waarin:

• het project past binnen het beleid van de provincie Noord-Brabant ten
aanzien van de thematische doelstelling van het Europese programma;

• er publieke cofinanciering of subsidie door een andere overheid wordt
verstrekt voor het project.
Aanvragen kunnen tot 31 december 2015 worden ingediend.

Terug naar overzicht