Nieuws

jun
22

Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016 gewijzigd

Noord-Brabant heeft een eerste wijzigingsregeling bekendgemaakt op de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016. Van de paragraaf Restauratie rijksmonumenten zijn de criteria herzien. Verder zijn er nieuwe deadlines en subsidieplafonds opgenomen voor zowel de paragraaf Restauratie Rijksmonumenten, als Eco-archeologisch onderzoek en Instandhouding molens.

Subsidie voor de restauratie van rijksmonumenten kan weer worden aangevraagd van 4 juli tot en met 31 oktober 2017. Voor deze periode is in totaal € 3,3 miljoen beschikbaar, dat als volgt wordt verdeeld: 

  • € 1,3 miljoen, voor religieus erfgoed;
  • € 400.000, voor militair erfgoed;
  • € 600.000, voor industrieel landgoed; en
  • € 1 miljoen, voor kastelen en landgoederen.

Het rijksmonument moet voortaan ook toegankelijk zijn voor derden. Daarnaast is een omgevingsvergunning een verplichte voorwaarde geworden. 

De ingediende aanvragen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe. De verdeelcriteria zijn vereenvoudigd. De zeven verschillende criteria voor energiebesparende maatregelen zijn samengevoegd tot één criterium. Er kan in totaal 10 punten worden gescoord voor de mate waarin het aanvragen van energiebesparende maatregelen wordt geïntegreerd in de subsidiabele restauratiewerkzaamheden. Het project moet zijn afgerond op 1 juli 2020. 

 

Subsidie voor Eco-archeologisch onderzoek kan worden verstrekt voor projecten, gericht op het uitvoeren van specialistisch eco-archeologisch onderzoek en het conserveren van eco-archeologische waarden. Aanvragen kunnen worden ingediend van 21 juni tot en met 15 december 2017. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 85.172.

 

Subsidie voor instandhouding molens kan worden verstrekt voor projecten gericht op de instandhouding van molens aangewezen als:

  • rijksmonument;
  • gemeentelijk monument;
  • ‘overige bouwkunst’, zoals aangeduid op de Cultuurhistorische Waardenkaart 2010.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 21 juni tot en met 15 december 2017. Er is nog geen nieuw subsidieplafond voor deze paragraaf bekendgemaakt. 

Terug naar overzicht