Nieuws

mei
22

Zuid-Holland publiceert nieuwe regeling voor plattelandsontwikkeling

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de Uitvoeringsregeling POP3 gepubliceerd. Met deze regeling wil de provincie aansluiten bij de realisatie van de in de Beleidsvisie Groen geformuleerde doelen. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 richt zich in Zuid-Holland op de aspecten groenbeleving, agrarisch ondernemerschap en biodiversiteit. Financiering vindt plaats vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO).
Er kan subsidie worden verstrekt voor:
Maatregelen, nader onder te verdelen in:

Trainingen, workshops, ondernemers coaching en demonstraties,
Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen,
Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers,
Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven,
Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS,
       
Niet-productieve investeringen water,
Samenwerken voor innovaties, 
Samenwerken in het kader van EIP;


LEADER, nader onder te verdelen in:

Capaciteitsopbouw, opleiding en netwerkvorming,
Uitvoering van LEADER-projecten,
Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de LAG.

In het kader van deze regeling zijn nog geen openstellingsbesluiten of subsidieplafonds bekend.

Terug naar overzicht