Nieuws

mei
22

Overijssel stelt ontwerp-Natuurbeheerplan vast

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2015 vastgesteld. Het ontwerp ligt van 29 mei tot en met 9 juli ter inzage op het Provinciehuis te Zwolle.

Het Natuurbeheerplan is ook digitaal te bekijken.
Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid, zienswijzen in te dienen. Deze kunnen uitsluitend betrekking hebben op de wijzigingen van het Natuurbeheerplan. Zienswijzen kunnen mondeling of schriftelijk worden ingediend. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch contact worden opgenomen met de provincie. Schriftelijke zienswijzen dienen gemotiveerd en ondertekend vóór 9 juli naar Gedeputeerde Staten worden gestuurd, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp-wijziging Natuurbeheerplan Overijssel'. Zie voor contactinformatie het Provinciaal blad.

Het Ontwerp-Natuurbeheerplan beschrijft de subsidiemogelijkheden voor natuurbeheer en agrarisch natuur- en landschapsbeheer op basis van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

Terug naar overzicht