Nieuws

mei
22

Landelijk sectorplan zorg kan van start, ook akkoord voor zorgplannen Achterhoek en Twente

Minister Asscher heeft groen licht gegeven voor de uitvoering van het landelijke, gezamenlijke sectorplan van ActiZ, VGN en GGZ Nederland. Hiermee komt er 32,5 miljoen euro beschikbaar voor mobiliteitstrajecten en 'Van-werk-naar-werktrajecten' in de zorg. Op 22 april jl. werd reeds goedkeuring gegeven aan het raamwerk voor de sectorplannen in de zorg. Over de resterende 67,5 miljoen co-financiering (voor het plan van de regionale werkgeversverenigingen) is inmiddels ook een eerste besluit genomen.

Het gezamenlijke sectorplan van ActiZ, VGN en GGZ Nederland zal worden uitgevoerd door het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds A+O VVT. Voor de verdeling van de beschikbare subsidie over de branches is een globale verdeling gemaakt: 62% voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), 25% voor de gehandicaptenzorg en 13% voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Bij deze verdeling is rekening gehouden met de omvang van de branches en de aard van de arbeidsmarktproblematiek. A+O VVT is inmiddels gestart met de voorbereiding van de uitvoering van het sectorplan. Zij zal spoedig informatie verstrekken over de beoogde uitvoerders, ondersteuningsaanbod, aanvraagprocedure en de hieraan verbonden administratieve procedures.

De plannen van de verschillende regionale werkgeversverenigingen, waaraan voor het grootste deel nog goedkeuring moet worden verleend, betreffen de instroom van jongeren en scholing. De bijdrage van € 67,5 miljoen zal regionaal worden besteed. De plannen voor de regio's Achterhoek en Twente zijn inmiddels al wel goedgekeurd. WGV Zorg en Welzijn ontvangt voor de Achterhoek ruim € 1,2 miljoen voor 1.285 scholingstrajecten en voor Twente ruim € 2,5 miljoen voor 2.575 scholingstrajecten.

Met de sectorplannen in de zorg moeten in totaal 80.000 mensen worden begeleid, omgeschoold en bijgeschoold. Voor de plannen is € 200 miljoen uitgetrokken, waarvan de helft wordt bijgedragen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De subsidie wordt beschikbaar gesteld vanuit de Regeling cofinanciering sectorplannen. Het doel van deze regeling is het stimuleren en behouden van werkgelegenheid door middel van (inter)sectoraal maatwerk. Er is in totaal € 600 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend in tijdvakken. Het tweede tijdvak is geopend van 1 april tot en met 31 mei 2014.

Terug naar overzicht