Nieuws

apr
22

Provincie Utrecht trekt 3,5 miljoen uit voor projecten vernieuwing veenweidegebied

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het Programma Aanpak Veenweiden vastgesteld. Het programma is opgesteld om in het veenweidegebied bodemdaling af te remmen en een meer duurzaam waterbeheer te krijgen. Dit moet bijdragen aan (internationale) afspraken over waterkwaliteit en natuurbeheer. De provincie stelt hiervoor 3,5 miljoen beschikbaar. De Gebiedscommissie zal in het kader van het programma de komende jaren projecten voor subsidie voordragen.
Voor subsidie zullen projecten in aanmerking komen, die bijdragen aan:

Het nieuwe melkveebedrijf: met duurzamer landgebruik en minder vervuiling;
Nieuwe verdienmodellen: zoals nieuwe teelten, bijvoorbeeld van cranberries;
Nieuwe watersystemen, bijvoorbeeld veenweidesloten met betere waterkwaliteit, meer natuur en opvang van grote buien en droogte;
Nieuwe oplossingen om kosten door bodemdaling voor wegen, leidingen en bebouwing te beperken;
Nieuwe manieren van hiermee omgaan door kennisdeling, vernieuwende gebiedsprocessen en instrumenten voor verandering.

Onderdeel van het programma is ook de opdracht voor het Gebiedsproces Kockengen. In het kader van Agenda 2063 (Kockengen Waterproof) willen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Gemeente Stichtse Vecht en Provincie Utrecht een gebiedsproces ontwikkelen voor een duurzame inrichting van de polder ten oosten van Kockengen.

Terug naar overzicht