Nieuws

apr
22

Noord-Holland komt met nieuwe subsidieregeling bodemsanering

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de 'Uitvoeringsregeling bodemsanering Noord-Holland 2015' vastgesteld. Deze regeling komt in de plaats van de oude regeling, die liep van 2010 tot eind 2014. De nieuwe regeling komt inhoudelijk grotendeels overeen met de regeling uit 2010. De regeling biedt de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor sanering van zowel land- als waterbodemverontreinigingen. Voor de regeling zijn subsidieplafonds vastgesteld van in totaal 4,25 miljoen.

Sinds 1 januari 2015 bestaat er geen mogelijkheid meer om aan derden subsidie te verlenen voor het saneren van een verontreinigde (water)bodem. Dit achten Gedeputeerde Staten onwenselijk omdat hierdoor nuttige initiatieven niet gehonoreerd kunnen worden. De nieuwe regeling maakt dit weer mogelijk.

In de nieuwe regeling is nu ook opgenomen dat ook landbodem-saneringen binnen de bebouwde kom in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Voor deze saneringen binnen de bebouwde kom ontvingen gemeenten in de jaren 2010 tot en met 2014 ISV-budget (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). Daarom was in de oude regeling opgenomen dat dergelijke saneringen niet voor subsidie in aanmerking kwamen. Per 2015 bestaat ISV echter niet meer. De nieuwe regeling voorziet daar nu in. Omdat gemeenten tot 2018 de mogelijkheid gekregen hebben hun ISV-programma’s af te maken, zijn er regels opgenomen die voorkomen dat er een dubbeling tussen nog te besteden ISV-middelen en subsidie op basis van de nieuwe regeling ontstaat.

Zie voor meer informatie het provinciale nieuwsbericht en de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten. De regeling zal nog worden gepubliceerd in het Provinciaal blad. 

Terug naar overzicht