Nieuws

feb
22

Beleidsregel moet zorgverzekeraars compenseren voor niet-geleverde zorg

De Beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb is gepubliceerd.

Op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is het niet mogelijk om de bedragen die zijn vergoed voor niet-geleverde zorg ten laste te doen komen van de systematiek van de risicoverevening. Het is daarom noodzakelijk dat zorgverzekeraars voorzien worden van aparte middelen die bestemd zijn om de beoogde niet-geleverde zorg te financieren. In totaal zijn er ongeveer 21 risicodragende zorgverzekeraars. De verwachting is dat alle zorgverzekeraars een beroep zullen doen op voorliggende beleidsregel voor compensatie van de gedeclareerde niet-geleverde zorg.

Op grond van de beleidsregel kan aan zorgverzekeraars eenmalig een compensatie worden verstrekt de volgende bedragen die zij hebben vergoed op grond van de Regeling zorgverzekering (Rzv):

  • bedragen die door de desbetreffende verzekerden ten laste zijn gebracht van hun Zvw-pgb, voor zorg die in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 niet is geleverd als gevolg van de maatregelen in verband met Covid-19;
  • bedragen die door de verzekerden zijn bijgehouden in een registratie en ter beschikking zijn gesteld aan de zorgverzekeraar; en
  • bedragen die door de zorgverzekeraar reeds zijn vergoed en uitbetaald.


Het bedrag van de compensatie per verzekeraar voor voornoemde vergoede bedragen wordt bepaald op basis van de door de zorgverzekeraar in te dienen aanvraag. Die aanvraag vermeldt de bedragen die de verzekeraar heeft vergoed. Bij de aanvraag wordt, afhankelijk van de hoogte van het aan te vragen bedrag, een specificatie dan wel een controleverklaring gevoegd van een interne of externe accountant met certificerende bevoegdheid. Dit kan ook een interne accountant van de zorgverzekeraar zijn.

Aanvragen kunnen tot en met 15 april 2021 worden ingediend.

Zie voor de beleidsregel: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-8476.html

Terug naar overzicht