Nieuws

feb
22

Nieuwe wijzigingen in subsidieregeling medische zorg aan onverzekerden

De Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is ingesteld om de onverzekerden problematiek aan te pakken onder mensen die verzekeringsplichtig zijn. Deze regeling is opnieuw gewijzigd. Zo is de voorwaarde van de verzekeringsplicht met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2018 komen te vervallen.

Om aanzuigende werking te voorkomen, werd bij de totstandkoming van de subsidieregeling besloten, de doelgroep te beperken tot onverzekerde verzekeringsplichtigen. In de praktijk blijkt echter, dat juist van deze doelgroep de verzekeringsplicht zeer moeilijk is vast te stellen. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft daarom besloten, de tot nu toe geldende verzekeringsplicht, waarbij er sprake moet zijn van zorgverlening aan een onverzekerde persoon die verzekeringsplichtig is, met met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2018 te laten vervallen. Declaraties voor niet-spoedeisende zorg, die eerder werden afgewezen omdat de desbetreffende personen niet verzekerd waren voor zorg geleverd vanaf 1 maart 2018, zullen alsnog worden vergoed. 

 

In verband met deze wijziging zijn er nog een aantal andere aanpassingen doorgevoerd. Allen gelden eveneens met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2018. Zo is nadrukkelijk tot uiting gebracht, dat deze subsidieregeling niet is bedoeld voor onverzekerbare vreemdelingen. Ook is voorzien in de situatie dat niet kan worden vastgesteld dat iemand verzekerd is, omdat van deze persoon geen persoonsgegevens of burgerservicenummer bekend zijn.

 

Toegevoegd wordt een passage, die voorziet in de bijzondere praktijksituaties waarbij zorgverzekeraars de ingangs- of einddatum van de zorgverzekering met terugwerkende kracht aanpassen, waardoor een persoon alsnog niet verzekerd blijkt op de dag van zorgverlening. 

De vereiste melding bij de GGD wordt nu verondersteld tijdig te zijn gedaan, indien uit de administratie van het CAK of uit de administratie van de zorgverlener blijkt dat een persoon op de dag dat de zorg werd verleend verzekerd was, maar nadien de ingangs- of einddatum van de desbetreffende verzekering met terugwerkende kracht is aangepast en de persoon in kwestie achteraf bezien niet verzekerd was op de dag van de zorgverlening. Bij de declaratie dient de zorgaanbieder relevante bewijsstukken uit diens administratie mee te sturen.

 

Zorgaanbieders kunnen geen gebruik maken van de subsidieregeling, als betrokkene zelf de kosten van de zorg kan betalen. Om die reden wordt de termijn, waarbinnen de zorgaanbieder een declaratie kan worden ingediend, verlengd.  Daarnaast wordt de verplichting om bij de aanvraag gegevens van de onverzekerde persoon te verstrekken gewijzigd in een inspanningsverplichting om toestemming te verkrijgen. Door het vervallen van de voorwaarde van de verzekeringsplicht is het verstrekken van persoonsgegevens niet langer nodig voor dit doel en vervalt de verplichting om de naam, het geslacht, de geboortedatum en de nationaliteit te verstrekken.

Terug naar overzicht