Nieuws

dec
21

Nieuwe Drentse subsidieregelingen voor verbetering ruimtelijke kwaliteit

De provincie Drenthe heeft drie nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Het gaat om de Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021 (HRK2021), de Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021 PLUS (HRK2021PLUS) en de Subsidieregeling Regiostedenfonds (RSFD).

Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021
Het doel van deze regeling is de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van gebieden te verbeteren door de aanpak van verpauperde vastgoedlocaties of gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen.

Subsidie kan door eenieder worden aangevraagd voor:

 • 1. het geheel of gedeeltelijk slopen van gebouwen in een verpauperde situatie;
 • 2. het revitaliseren of transformeren van vastgoed als onderdeel van een ontwikkelingsproces op buurt- of wijkniveau;
 • 3. het herinrichten van openbare ruimte hetgeen volgt uit de vastgoedontwikkeling en de ruimtelijke kwaliteit die in de eindsituatie wordt nagestreefd;
 • 4. een combinatie van bovenstaande activiteiten.


De aard van de subsidiabele activiteiten is bepalend voor de maximale hoogte van de subsidie:

 • voor subsidiabele activiteiten zoals genoemd onder 1 (slopen), bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000 per aanvraag;
 • voor subsidiabele activiteiten zoals genoemd onder 2, 3 en 4, bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 20% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 150.000 per aanvraag.


De subsidie bedraagt hoogstens de uit de aanvraag voortvloeiende onrendabele top.

Aanvragen kunnen van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022 worden ingediend bij de provincie Drenthe en worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het subsidieplafond is nog niet bekendgemaakt.

Subsidieregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit 2021 PLUS
Het doel van deze regeling is de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en/of ruimtelijk-economische structuur in de kernen van Coevorden (stad), Beilen en Roden te versterken.

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door de gemeenten Coevorden, Midden-Drenthe en Noordenveld voor fysieke ingrepen die zijn opgenomen in het activiteitenplan. Deze fysieke ingrepen zijn ten behoeve van de kernen van Coevorden, Beilen en Roden en zijn gericht op:

 • de aanpak van gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen, zoals sloop, facelifts, herontwikkeling en/of transformatie; en/of
 • een kwaliteitsimpuls voor openbaar gebied als onderdeel van vastgoed- en gebiedsontwikkeling.


De subsidie bedraagt maximaal 100% van de totale subsidiabele kosten tot de volgende maxima per gemeente:

 • Coevorden € 600.000;
 • Midden-Drenthe € 250.000;
 • Noordenveld € 250.000.


Aanvragen kunnen van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 worden ingediend bij de provincie Drenthe. In totaal is € 1,1 miljoen te verdelen.

Subsidieregeling Regiostedenfonds
Het doel van deze regeling is het tot stand brengen van sterke, toekomstbestendige en compacte binnensteden, met een optimaal aanbod van voorzieningen en een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit die aansluit bij het regionale verzorgingsgebied.

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door de gemeenten Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel voor de uitvoering van fysieke ingrepen ter versterking van de regionale functie van de binnenstad.

De hoogte van de subsidie bedraagt per gemeente maximaal:

 • Assen € 4,55 miljoen;
 • Emmen € 4,55 miljoen;
 • Hoogeveen € 2,65 miljoen;
 • Meppel € 2,65 miljoen.


Aanvragen kunnen van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 worden ingediend bij de provincie Drenthe. In totaal is € 14,4 miljoen te verdelen.

Terug naar overzicht