Nieuws

dec
21

Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân binnenkort weer geopend voor aanvragen

Vanuit de regeling Kultuer en Mienskip van de provincie Fryslân kan subsidie worden verstrekt voor verschillende soorten activiteiten op het gebied van de Friese taal en cultuur. Gedeputeerde Staten hebben voor een aantal onderdelen van deze regeling nieuwe subsidieplafonds en indientermijnen vastgesteld.

De regeling Friestalige literatuur (Frysktalige literatuer) heeft tot doel het bevorderen van het schrijven van oorspronkelijke Friestalige fictie, non-fictie en toneelstukken. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 30 augustus 2019. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 55.000. 

 

Met de paragraaf Vertalen en bewerken van literatuur (Oersetten en bewurkjen fan literatuer) kan het vertalen van oorspronkelijk Friestalige fictie en non-fictie en toneelstukken worden bevorderd. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 30 augustus 2019. Het subsidieplafond bedraagt € 45.000. 

 

Met de Subsidieregeling Promotie van Friestalige boeken (promoasje frysktalige boeken) kan de provincie Friesland de promotie van Friestalige fictie en non-fictie bevorderen. Aanvragen kunnen van 1 februari tot en met 30 augustus 2019 worden ingediend. Het subsidieplafond bedraagt € 20.000. 

 

Vanuit de Subsidieregeling Fries taalgebruik (Frysk taalgebruk) kan de provincie Fryslân een vergoeding verstrekken om de zichtbaarheid van de Friese taal in het openbare leven in Fryslân te vergroten. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 27 september 2019. Voor deze periode is € 15.000 beschikbaar. 

 

De regeling Friestalige literatuur (Útjaan Frysktalige literatuer) heeft tot doel het bevorderen van het schrijven van oorspronkelijke Friestalige fictie, non-fictie en toneelstukken. Voor deze regeling zijn twee indientermijnen vastgesteld, elk met een subsidieplafond van € 50.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 18 januari tot en met 26 april 2019 en van 1 mei tot en met 30 augustus 2019. 

 

Met de subsidie Laagdrempelige culturele activiteiten (Leechdrompelige kulturele aktiviteiten) kan de provincie Friesland subsidie verstrekken voor een aantal verschillende activiteiten. Er zijn openstellingen en subsidieplafonds vastgesteld voor de onderdelen: 

  • begeleiding door professionele muzikanten van repetities en uitvoering van een voorstelling door een Fries amateurkoor: aanvragen kunnen worden ingediend van 18 januari tot en met 31 oktober 2019. Hiervoor is € 20.000 beschikbaar; 
  • het organiseren van ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen tussen Friestaligen en anderstaligen uit een buitenlandse minderheidsgroep: aanvragen kunnen worden ingediend van 18 januari tot en met 31 oktober 2019. Hiervoor is € 10.000 beschikbaar; 
  • het organiseren van ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen tussen Friestaligen en anderstaligen uit een buitenlandse minderheidsgroep, op het gebied van muziek: aanvragen kunnen worden ingediend van 18 januari tot en met 31 oktober 2019. Hiervoor is € 20.000 beschikbaar;  
  • het organiseren van een culturele activiteit voor ouderen: aanvragen kunnen worden ingediend van 9 januari tot en met 31 oktober 2019. Hiervoor is € 32.000 beschikbaar.

Met de subsidie Productie professionele podiumkunsten en muziekcomposities (Produksje profesjonele poadiumkeunsten en muzykkomposysjes) wil de provincie Fryslân de realisatie van producties op het gebied van muziek, theater en dans of een mengvorm daarvan gemaakt door professionals stimuleren, om zo een hoogwaardig kwalitatief aanbod van podiumkunsten in Friesland te kunnen waarborgen. Aanvragen kunnen worden ingediend van 18 januari tot en met 29 maart 2019 en van 1 mei tot en met 30 augustus 2019. Voor beide periodes is een subsidieplafond vastgesteld van € 110.000.

 

Vanuit de regeling Iepenloftspullen kan de provincie subsidie verstrekken voor de uitvoering van een Iepenloftspul: een Friestalige (muziek)theaterproductie, of een (muziek)theaterproductie in een Friese streektaal die in de open lucht plaatsvindt in de periode mei tot oktober van enig jaar. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 maart tot en met 28 maart 2019. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 48.500.

 

Met de subsidie Uitkoop theater en muziek (Útkeap teater en muzyk) wil Fryslân het uitkooprisico van programmerende instantie in de provincie verlagen, om zo de kwaliteit en diversiteit van de podiumkunstvoorstellen te stimuleren en het publieksbereik voor de podiumkunsten te vergroten.Aanvragen kunnen worden ingediend van 9 januari tot en met 31 oktober 2019. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 30.000. 

 

De regeling Culturele vernieuwing (Kulturele fernijing) is bedoeld voor het tot stand laten komen van een divers en vernieuwd aanbod aan culturele producties tot stand brengen, om zo de ontwikkeling van nieuwe ideeën of initiatieven van artistieke makers goed op gang te brengen. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 maart tot en met 31 oktober 2019. Het subsidieplafond bedraagt € 60.000.

 

Van 4 april tot en met 31 oktober 2019 kunnen er aanvragen worden ingediend voor de subsidieregeling Meertaligheid in het onderwijs (Meartaligens yn it ûnderwiis). De subsidie is bestemd voor activiteiten, die de meertaligheid in het onderwijs in Fryslân bevorderen of verbeteren. Er is € 75.000 beschikbaar. 

 

Het onderdeel Lesuren Fries in het onderwijs(Lesoeren Frysk yn it ûnderwiis) is van 4 april tot en met 17 oktober 2019 geopend voor aanvragen. De subsidie richt zich op een toename van het aantal mensen dat Fries kan verstaan, spreken, lezen en schrijven. Er is een subsidieplafond vastgesteld van € 120.000. 

 

Voor de paragraaf Fries Mediafonds (Frysk Mediafûns), de paragraaf Brûsfûns en de onderdelen 'Organiseren van een culturele activiteit', 'Samenstellen van een catalogus voor een tentoonstelling' en 'Uitgeven van een auditief, digitaal of papieren boek met erfgoed als onderwerp' van de paragraaf Laagdrempelige culturele activiteiten (Leechdrompelige kulturele aktiviteiten) is een subsidieplafond vastgesteld van € 0. Hiervoor kunnen dan ook geen aanvragen worden ingediend. 

Terug naar overzicht