Nieuws

dec
21

Utrecht verhoogt subsidieplafond voor niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer

De collectieven voor agrarisch natuurbeheer in de provincie Utrecht willen hun werkzaamheden op het gebied van weidevogelbeheer uitbreiden. Hiervoor is realisatie van meer plas-dras en hoog waterpeil in de regio noodzakelijk. Met de subsidie Niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer kan er een vergoeding worden verstrekt voor deze investeringen. De provincie heeft het subsidieplafond voor 2017 verhoogd naar € 200.000.

De subsidie is één van de artikelen binnen het hoofdstuk Landschap en Cultuurhistorie van de Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2016-2019. Het vormt een uitbreiding op de de bepalingen voor agrarisch natuurbeheer uit de

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL 2016). Collectieven die subsidie hebben ontvangen voor agrarisch natuurbeheer moeten in bepaalde gebieden pas-dras of hoog waterpeil aanzienlijke investeringen uitvoeren om de beschikking en eventuele uitbreiding uit te kunnen voeren. Deze investeringen (aanschaf van pompen, aanleg van dammen en waterkeringen, enz.) worden niet vergoed vanuit de SVNL 2016.

 

Aanvragen kunnen nog tot en met 31 december 2017 worden ingediend. 

Terug naar overzicht