Nieuws

dec
21

Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer provincie Groningen vastgesteld

De provincie Groningen heeft een subsidieregeling vastgesteld waarmee maatregelen met betrekking tot bodem-, grond- en oppervlaktewater kunnen worden gestimuleerd. De Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is bestemd voor onder meer landbouwers, loonwerkbedrijven, waterschappen en waterleidingbedrijven.

De activiteiten, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, moeten betrekking hebben op één van de volgende doelstellingen:

  • het verbeteren van de waterkwaliteit door het terugdringen van nutriënten en residuen van gewasbeschermingsmiddelen in watersystemen afkomstig uit de landbouw zoals beoogd in de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn en voor zover de maatregel verder gaat dan de geldende unienorm;
  • het voorkomen of beperken van watertekorten, wateroverlast, verzilting of bodemdaling.

De regeling is met ingang van 1 februari 2018 van kracht en vervalt op 31 december 2020. Er zijn nog geen indientermijnen of budgetten bekendgemaakt. Deze zullen op een later moment, in de vorm van een openstellingsbesluit, worden gepubliceerd in het Provinciaal blad. 

 

Terug naar overzicht