Nieuws

dec
21

Friesland zet subsidie voor erfafspoeling voort

Met de Subsidieregeling erfafspoeling kan de provincie Friesland subsidie verstrekken waarmee voorkomen wordt ,dat vervuild water van het boerenerf in het oppervlaktewater terecht komt. Aanvragen konden aanvankelijk tot en met 28 december 2018 worden ingediend. Er is echter nog voldoende budget beschikbaar. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten, de regeling te verlengen tot en met 30 september 2020.

In het Provinciaal blad zal binnenkort een nieuwe Subsidieregeling erfafspoeling provincie Fryslân bekendgemaakt worden, die grotendeels gelijk is aan de huidige regeling. 

 

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt, indien de aanvraag betrekking heeft op activiteiten in het beheergebied van het Wetterskip Fryslân. De subsidie bestaat uit een vast bedrag van € 1.000 per erf waarvoor een bedrijfsadvies is uitgebracht. 

Terug naar overzicht