Nieuws

dec
21

Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen en bestuurlijke boeten S&O-afdrachtvermindering gepubliceerd

Minister Kamp van Economische Zaken heeft vandaag de Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen en de Beleidsregels bestuurlijke boeten S&O-afdrachtvermindering gepubliceerd. Per 1 januari 2017 wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). Deze wijzigingen zijn in de memorie van toelichting bij het Belastingplan 2017 nader toegelicht. Een van de voorgestelde wijzigingen betreft een wijziging van het boetebeleid. Sinds 2007, het jaar waarin de Beleidsregels bestuurlijke boeten S&O-afdrachtvermindering werden ingevoerd, is een steeds groter financieel belang gemoeid met de S&O-verklaring. Dit komt onder meer door de introductie van de RDA in 2012 en de samenvoeging daarvan met S&O-afdrachtvermindering in 2016. Ook wordt de S&O-verklaring vanaf 2017 centraal gesteld als toegangsticket voor de innovatiebox. Door dit grotere belang zal een strengere uitvoeringspraktijk gevoerd gaan worden bij het opleggen van boetes. Met ingang van 2017 is de hoogte van de op te leggen bestuurlijke boete:

geen mededeling: € 300;
niet tijdige mededeling, waarbij de realisatie van het bedrag aan S&O-afdrachtvermindering lager is dan het bedrag dat op de S&O-verklaring is vermeld als bedrag aan S&O-afdrachtvermindering: € 200;
niet tijdige mededeling, waarbij de realisatie van het bedrag aan S&Oafdrachtvermindering tenminste gelijk is aan het bedrag dat op de S&O-verklaring is vermeld als bedrag aan S&O-afdrachtvermindering: € 100;
niet tijdige mededeling na beëindig inhoudingsplicht: € 100.

In geval van een herhaalde overtreding wordt de laatst opgelegde boete vermenigvuldigd met factor 2 totdat het wettelijk maximum is bereikt.  Het wettelijk maximum bedraagt € 2.500.
 
In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is een hardheidsclausule opgenomen die bedoeld is voor die gevallen waarin onverkorte toepassing van de wet leidt tot onbillijkheden van overwegende aard. In de Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen is vastgelegd dat een beroep op de hardheidsclausule gedaan kan worden om in bijzondere gevallen de S&O-verklaring die achteraf bezien door de verkeerde S&O-inhoudingsplichtige is aangevraagd alsnog over te dragen aan de juiste S&O-inhoudingsplichtige. 
 
Per 1 januari 2016 is de Research en Development Aftrek (RDA) voor de S&O-inhoudingsplichtige samengevoegd met de S&O-afdrachtvermindering ( WBSO) . Daardoor vallen kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerkzaamheden voor de S&O-inhoudingsplichtige per 2016 geheel onder de reikwijdte van de WVA. Hierdoor is het financiële belang dat samenhangt met de S&O-verklaring toegenomen. De financiële belangen zullen de komende jaren nog verder toenemen. Zo wordt de S&O-verklaring per 2017 verplicht gesteld om in aanmerking te komen voor de Innovatiebox. Een verkeerd aanvragen van de S&O-verklaring kan daarmee steeds verdergaande financiële consequenties hebben. Met ingang van 2017 kan daarom een beroep op de hardheidsclausule worden gedaan, voor die gevallen vanaf 2016 dat de S&O-verklaring achteraf bezien door de verkeerde S&O-inhoudingsplichtige is aangevraagd. 

Terug naar overzicht