Nieuws

nov
21

Meer subsidie voor sociale kwaliteit in Overijssel

Overijssel heeft besloten, het subsidieplafond voor 2013 voor de paragraaf 'Initiatieven van Onderop: Sociaal Kapitaal' te verhogen tot € 2.080.000. Met deze verhoging kunnen meer aanvragen, die aan de gestelde criteria voldoen, worden gehonoreerd. De subsidieregeling sloot op 1 september 2013. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Met Initiatieven van Onderop: Sociaal Kapitaal kan de provincie subsidie verstrekken voor initiatieven, die bijdragen aan de sociale kwaliteit van Overijssel. Sociale kwaliteit bevat vier onderdelen, die in samenhang aanwezig zijn:
• sociale cohesie: het geheel van sociale relaties en de kwaliteit van deze relaties tussen mensen in de samenleving, gebaseerd op gedeelde normen en waarden, sociale verbanden en identiteiten;
• sociaal-economische zekerheid: de mate waarin mensen kunnen beschikken over materiële en immateriële bronnen om zo optimaal mogelijk te kunnen participeren;
• eigen kracht: het versterken en ontwikkelen van eigen capaciteiten en het versterken van zelfredzaamheid;
• maatschappelijke participatie: de mate waarin mensen toegang hebben tot of deel uit maken van sociale relaties in het economische, sociale en culturele leven.

Terug naar overzicht