Nieuws

okt
21

In 2020 laatste aanvraagperiode voorbereidingssubsidie sanering verkeerslawaai

Bureau sanering verkeerslawaai (BSV) meldt dat 2020 het laatste jaar is dat aanvragen kunnen worden ingediend voor voorbereidingssubsidie op basis van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (SSV).

Reden is dat de Omgevingswet naar verwachting in 2021 van kracht zal worden. Voor de sanering verkeerslawaai zullen dan andere normen gaan gelden en er zal een nieuwe subsidieregeling worden ingevoerd.

De bedoeling is dat alle projecten waarvoor op grond van de Wet geluidhinder een subsidie is of wordt verleend, deze op grond van overgangsrecht ook onder het regime van de Wet geluidhinder kunnen worden afgerond.

Onder de Omgevingswet gaan andere normen gelden voor de sanering verkeerslawaai. Voor gemeentelijke wegen zullen alleen woningen met een geluidsbelasting hoger dan 70 dB nog voor volledige saneringssubsidie in aanmerking komen. Woningen die nu nog voor subsidie in aanmerking komen, komen dat mogelijk niet meer onder de Omgevingswet.

Zie voor meer informatie: https://www.bsv.nu/

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai is het beperken van de geluidsbelasting vanwege wegen en spoorwegen aan woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen dan wel het beperken van het geluidsniveau binnen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen.

Terug naar overzicht