Nieuws

okt
21

Zeeland publiceert Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de subsidieplafonds, aanvraagperiodes en, indien van toepassing, ook de tarieven voor het begrotingsjaar 2015 vastgesteld van de subsidieregelingen voor natuur en landschap (SNL). Via de SNL verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuur en landschap in Nederland. SNL bestaat uit de subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) en de subsidieverordening Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL).

Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL) zijn voor 2015 subsidieplafonds vastgesteld voor:

Natuur- en landschapsbeheer:

Continuering en uitbreiding van natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen van de EHS: € 120.000, voor maximaal 6 jaar, 
Nieuwe aanvragen natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen van de EHS: € 1, voor maximaal 6 jaar;


Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer: € 1.590.000.

Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap (SKNL) zijn voor 2015 subsidieplafonds vastgesteld voor:

Investeringssubsidie natuur en landschap; € 1;
Subsidie functieverandering: € 1, 

De bedragen van € 1 zijn symbolisch vastgesteld en kunnen op een later tijdstip nog worden verhoogd. Door dit symbolische bedrag kan de provincie in ieder geval nieuwe aanvragen in behandeling nemen.
Daarnaast zijn er aanvraagperioden vastgesteld. Het loket van indiening varieert per onderdeel:

SVNL - Natuurbeheer met of zonder uitvoeringsovereenkomst natuurbeheer: aanvragen kunnen worden ingediend van 15 november tot en met 31 december 2014 bij de provincie;
SVNL - Natuurbeheer zonder uitvoeringsovereenkomst natuurbeheer en exclusief monitoring en Agrarisch beheer: aanvragen kunnen worden ingediend van 15 november tot en met 31 december 2014 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
SKNL - Investering en functieverandering: aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari 2015 tot en met 31 oktober 2015 bij de provincie;
SNL / SVNL: aanvragen voor een uitbreiding op een lopende beschikking in het kader van natuurbeheer kunnen worden ingediend van 15 november tot en met 31 december 2014 bij het loket waar de oorspronkelijke aanvraag is ingediend of bij de rechtsopvolger van dit loket.

Zie voor een nadere specificatie van de subsidieplafonds en de tarieven van het begrotingsjaar 2015 het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht