Nieuws

sep
21

Utrecht maakt nieuwe subsidiemogelijkheden bekend voor kwaliteitsimpuls natuur en landschap

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben in een Openstellingsbesluit subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven vastgesteld voor het begrotingsjaar 2018 voor onder meer de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) vastgesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 31 december 2018.

Binnen de SKNL kan subsidie worden aangevraagd voor de paragrafen Investeringssubsidie en Functieverandering. 

 

Investeringssubsidie kan worden verstrekt voor inrichtingsmaatregelen, die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling of instandhouding van het beheer- of landschapspakket. De bedragen zijn als volgt: 

 • in totaal € 3 miljoen, voor:
  • realisatie natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan,
  • realisatie landschapselementen op grond die functieverandering heeft ondergaan en
  • investeringssubsidie voor programma van eenmalige investeringen), voor zover gericht op:
   • de realisatie van een natuurbeheertype op grond die een functieverandering heeft ondergaan, of
   • de realisatie en bescherming van een landschapselement op grond die een functieverandering heeft ondergaan;
 • € 0 voor:
  • verhoging van natuurkwaliteit van bestaand natuurbeheertype,
  • investeringssubsidie voor een programma van eenmalige investeringen, voor zover gericht op de verhoging van de natuurkwaliteit van het bestaande natuurbeheertype,
  • omzetting van bestaand natuurbeheertype naar een ander natuurbeheertype, voor zover het een verhoging van een natuurbeheertype is conform hoofdstuk 6 van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2018,
  • investeringssubsidie voor een programma van eenmalige investeringen, voor zover gericht op de omzetting van een natuurterrein met een bestaand natuurbeheertype:
   • voor realisatie van een in een natuurterrein met een overeenkomstig de ambitiekaart gewenst natuurbeheertype, en
   • voor zover het een verhoging van een natuurbeheertype is conform hoofdstuk 6 van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2018;
 • € 100.000, voor realisatie landschapselement buiten een natuurterrein, voor zover het de realisatie betreft van landschapsbeheertypen L01.01 tot en met L01.04, L01.07,  L01.08, L01.11, L01.14, L01.15; 
 • € 3 miljoen voor verhoging natuurkwaliteit van een habitattype, voor zover de investering gericht is op de uitvoering van de PAS-(herstel)maatregelen. 

De subsidie voor verhoging van de natuurkwaliteit van een habitattype bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten. De vergoeding voor alle overige bovengenoemde onderdelen in het kader van een Investeringssubsidie bedraagt maximaal 95% van de subsidiabele kosten. 

 

De paragraaf Functieverandering biedt subsidiemogelijkheden voor het blijvend omzetten van landbouwgrond in natuur- of bosterrein. Er kan een vergoeding worden verstrekt voor een aantal vastgestelde percelen die in het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2018 begrensd zijn op de ambitiekaart met type N 00.01. Er kan uitsluitend een vergoeding worden verstrekt voor:

 • de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein; of
 • de omzetting van landbouwgrond voor de daaropvolgende aanleg van een landschapselement of realisatie van een beheerpakket landschap voor zover het de realisatie van de landschapselementen L 0.01 tot en met L 01.16 betreft. 

Voor Functieverandering is in 2018 € 5 miljoen beschikbaar. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien het subsidieplafond dreigt te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen plaats door loting.

 

De SKNL is een onderdeel van de SNL, de Subsidieverordening Natuur en Landschap van de provincie Utrecht.

Terug naar overzicht