Nieuws

sep
21

Twee nieuwe openstellingsbesluiten voor plattelandsontwikkeling in Zuid-Holland bekendgemaakt

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben twee nieuwe openstellingsbesluiten gepubliceerd in het kader van de Uitvoeringsregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Het gaat om de paragrafen LEADER en Kennisoverdracht duurzame innovatie landbouw Zuid-Holland 2017. Aanvragen kunnen in beide gevallen worden ingediend van 2 oktober tot en met 29 november 2017.

Met de paragraaf LEADER kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten, die passen binnen de Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) van de Lokale Actiegroep (LAG) Holland Rijnland of de LAG Polders met Waarden. Voor het LEADER gebied Holland Rijnland is € 300.000 beschikbaar. Dit bedrag bestaat voor € 200.000 uit middelen uit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling ELFPO en voor € 100.000 uit middelen vanuit de provincie. Om voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen, is 25% van de LEADER steun beschikbaar gesteld door een of meerdere andere bestuursorganen die niet behoren tot de provincie. Dit blijkt uit een bijdrage verklaring of subsidiebeschikking. 

 

Met de paragraaf Kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017 kan subsidie worden verstrekt voor demonstraties en het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep landbouwers. Het subsidieplafond bedraagt € 460.000. Dit bedrag bestaat uit 50% vanuit ELFPO middelen en voor 50% uit provinciale middelen. De bijdrage is 60% van de subsidiabele kosten. Subsidies van minder dan € 50.000 worden niet verstrekt. De ingediende aanvragen worden gerangschikt volgens een aantal vastgestelde criteria. Aan elk criterium wordt een wegingsfactor toegekend. Voor elk criterium kunnen punten worden behaald. Indien een aanvraag minder dan 19 punten scoort, wordt deze niet verder in behandeling genomen.

Terug naar overzicht