Nieuws

sep
21

Nieuw openstellingsbesluit en gewijzigde subsidieregeling voor natuur en landschap in Utrecht bekendgemaakt

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben in een Openstellingsbesluit subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven vastgesteld voor het begrotingsjaar 2018 voor onder meer de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SVNL) 2016. Van 15 november tot en met 31 december 2017 kunnen er aanvragen worden ingediend voor natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein. De SVNL is met ingang van 21 september 2017 op een aantal punten aangepast, via een wijzigingsregeling.

Voor de SVNL 2016 kunnen van 15 november tot en met 31 december 2017 aanvragen ingediend worden voor natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein. Er kan een vergoeding worden aangevraagd voor zowel nieuwe aanvragen natuurbeheer voor continuering en nieuw areaal als uitbreidingsaanvragen voor continuering en nieuw areaal worden ingediend. Er is budget beschikbaar voor:

 • beheerskosten van een natuurterrein voor de natuurbeheertypen met de aanduiding N 02.01 tot en met N 17.06, zoals aangegeven in het Natuurbeheerplan 2018 van de provincie Utrecht;
 • beheerskosten van een natuurterrein voor landschapsbeheertypen met de aanduiding L 01.01 tot en met L 01.16 en L 02.01, zoals aangegeven in het Natuurbeheerplan 2018 van de provincie Utrecht;
 • kosten voor de inzet van gescheperde schaapskuddes op een natuurterrein;
 • kosten voor monitoring;
 • kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (openstellingsbijdrage); en kosten die verband houden met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein, dat alleen varend kan worden bereikt. 

Voor gecertificeerde beheerders kan tevens subsidie worden verstrekt wanneer zij een uitbreidingsaanvraag indienen voor:

 • natuurbeheer voor natuurbeheertypen N02.01 tot en met N 17.06;
 • recreatiepakket;
 • toeslag vaarland;
 • toeslag schaapskuddes;
 • landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor landschapsbeheertypen met de aanduiding L 01.01 tot en met L 01.16 en L 02.01; en
 • monitoring.

Voor de periode 15 november tot en 31 december 2017 is een is een subsidieplafond vastgesteld van € 600.000. Dit bedrag is voor alle kosten bestemd, met uitzondering van de toezichtsbijdrage. Hiervoor is het subsidieplafond € 0. Bij de verdeling van het subsidiebedrag hebben de aanvragen met betrekking tot continuering voorrang op de aanvragen voor nieuw areaal.

 

Onlangs hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht een wijzigingsbesluit bekendgemaakt op de SVNL 2016. Deze regeling bevat onder meer nieuwe subsidiemogelijkheden voor het openstellen van natuurgebieden en een aantal technische wijzigingen voor een goede uitvoering van de onderdelen natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer. 

 

In het Openstellingsbesluit zijn ook nieuwe bepalingen vastgesteld voor de voormalige Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer (SNL) van de provincie. Van 15 november tot en met 31 december 2017 kunnen er aanvragen worden ingediend voor collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het uitdienen van de in 2018 nog van kracht zijnde subsidiebeschikkingen SNL. Het beschikbare budget bedraagt € 85.000.

Terug naar overzicht