Nieuws

sep
21

Flevoland stelt nieuw openstellingsbesluit Natuurbeheer vast

Flevoland heeft een nieuw openstellingsbesluit vastgesteld voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2010 voor het begrotingsjaar 2016. Er zijn subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven bekendgemaakt voor de onderdelen natuur- en landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 november tot en met 31 december 2015 bij het subsidieloket van de provincie. Voor het onderdeel natuur- en landschapsbeheer is het volgende vastgesteld:
 
Voor continuering, van: 

vastgestelde natuurbeheertypen;
recreatiepakket;
landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor vastgestelde landschapsbeheertypen, en
monitoring van de kwaliteit van een op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype, voor:

het beheer van terreinen waarvoor door of namens de provincie op basis van de SNL Flevoland een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze afloopt n de periode tussen 30 december 2015 en 31 december 2016, of
waarvan het beheer berust bij Staatsbosbeheer,
het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie / vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en / of functieverandering.


Het vastgestelde budget is € 18.000, voor terreinen binnen de EHS en € 0 voor terreinen buiten de EHS, voor gecertificeerde beheerders. Daarnaast € 16.000 voor terreinen binnen de EHS en € 0 voor terreinen buiten de EHS, voor niet gecertificeerde beheerders met minder dan 75 hectare in beheer.
 
Voor nieuwe aanvragen natuur- en landschapsbeheer van:

vastgestelde natuurbeheertypen;
recreatiepakket;
landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor vastgestelde landschapsbeheertypen en
monitoring van de kwaliteit van een op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype.

Het vastgestlede budget is € 122.500 voor terreinen binnen de EHS en € 0 voor terreinen buiten de EHS, voor gecertificeerde beheerders. Voor terreinen binnen de EHS is € 9.000 beschikbaar en € 0 voor terreinen buiten de EHS, voor niet gecertificeerde beheerders met minder dan 75 hectare in beheer.
 
Voor organisatie kosten is voor 2016 een subsidieplafond van € 0 vastgesteld. 

Terug naar overzicht