Nieuws

aug
21

Diverse versoepelingen en tijdelijke verhoging subsidiepercentages Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Er is een wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (EEH) gepubliceerd.

Er zijn drie categorieën wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste is de regeling toegankelijker gemaakt voor gemengde verenigingen, waarin zowel koop- als huurwoningen zitten, doordat de mogelijkheid is gecreëerd om ook subsidie te ontvangen voor het aandeel huurwoningen in de vereniging. Verder is het subsidiepercentage voor zowel eigenaar-bewoners als verenigingen tijdelijk verhoogd van ongeveer 20% naar ongeveer 30% en tot slot is de mogelijkheid gecreëerd om vaker per gebouw of woning subsidie op grond van de regeling aan te vragen, maar niet voor dezelfde maatregel.

Daarnaast zijn nog twee inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd ten behoeve van verenigingen. Dit betreft het voortaan subsidiëren van andere dan in de regeling opgenomen maatregelen van verenigingen die een met één van de in de regeling genoemde energiebesparende maatregelen vergelijkbare energiebesparing opleveren, en een verhoging van het subsidiebedrag voor energieadviezen, mjop’s en procesbegeleiding voor kleinere verenigingen.

Subsidie voor het aandeel huurwoningen binnen de vereniging
Met deze wijziging wordt de regeling toegankelijker gemaakt voor gemengde verenigingen, waarin zowel koop- als huurwoningen zitten.

De kern van de regeling is dat eigenaar-bewoners en verenigingen, zoals VvE’s, die hun woning met minimaal twee grote maatregelen isoleren, daarvoor ongeveer 20% van de kosten vergoed krijgen. Zij kunnen daarbij twee of meer maatregelen kiezen uit de volgende vijf opties: isolatie van dak, gevel, spouwmuur, ramen of vloer/bodem. Aanvullend kunnen zij daarbij subsidie aanvragen voor kleinere maatregelen zoals waterzijdig inregelen, een energiedisplay of een maatwerkadvies voor energiebesparing. De subsidiegelden worden uitgegeven op basis van het aantal getroffen maatregelen en de vierkante meters isolatie. Per maatregel krijgen subsidieontvangers ongeveer 20% van de kosten gesubsidieerd.

Er zijn bij verenigingen veel gemengde complexen, waarin zowel woningen zijn die worden verhuurd als woningen die worden bewoond door de eigenaar (koopwoningen). Omdat in gemengde complexen tot nu toe alleen subsidie werd toegekend voor de koopwoningen, ontstond vaak een patstelling binnen de vereniging. De patstelling ontstond omdat mensen met een koopwoning wel bepaalde maatregelen wilden treffen omdat zij subsidie zouden krijgen, terwijl de eigenaren van de huurwoningen er geen subsidie voor zouden krijgen en niet gestimuleerd werden om mee te doen.

Doordat voorheen alleen de koopwoningen in de vereniging subsidie konden krijgen kon de vereniging minder snel verduurzamen als verhuurders niet mee wilden investeren. Daarom is het nu mogelijk gemaakt dat ook gemengde verenigingen (met minimaal één koopwoning) in aanmerking komen voor subsidie, dus ook voor het aandeel huurwoningen dat in de vereniging aanwezig is. De regeling is primair bedoeld voor koopwoningen. Om te zorgen dat de doelgroep van de regeling niet verschuift van koopwoningen naar alleen huurwoningen, is als vereiste opgenomen dat zich minimaal één koopwoning in het gebouw dient te bevinden.

Tijdelijke verhoging subsidiepercentages
De vraag loopt in de isolatiesector sterk terug als gevolg van de coronacrisis, met minder opdrachten en omzetdaling als gevolg waardoor de voortgang van de energietransitie in gevaar komt. Voor het behalen van de doelstellingen met betrekking tot de energietransitie is het belangrijk dat woningeigenaren isolatiemaatregelen blijven nemen. Om het nemen van deze maatregelen te blijven stimuleren zijn de subsidiepercentages van de regeling tijdelijk verhoogd tot ongeveer 30% van de kosten.

Het verhoogde subsidiepercentage geldt met ingang van 1 juni 2020 en loopt tot en met 31 december 2020. Om in aanmerking te komen voor dit verhoogde percentage dient één van de energiebesparende maatregelen uit een aanvraag van een eigenaar-bewoner te zijn verricht en betaald in de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020.

Om in aanmerking te komen voor het verhoogde percentage geldt voor een vereniging dat de aanvraag moet zijn ingediend in de periode met ingang van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020.

Vaker subsidie aanvragen
Voorheen was geregeld dat er slechts eenmaal subsidie kon worden aangevraagd op grond van de regeling. Na deze wijziging is hiervan niet langer sprake. Als men reeds subsidie heeft ontvangen voor een aantal maatregelen in een eerdere aanvraag, is het voortaan mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen voor andere maatregelen waarvoor subsidie op grond van de regeling beschikbaar is voor hetzelfde gebouw of dezelfde woning.

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis is energiebesparing te stimuleren in bestaande koopwoningen in de particuliere sector alsmede in bestaande gebouwen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties, waarvan één of meer leden eigenaar-bewoner zijn.

Terug naar overzicht