Nieuws

aug
21

Letterenfonds stelt per jaar 135.000 beschikbaar voor digitale literatuur

Tot en met 16 oktober 2015 kunnen bij het Letterenfonds aanvragen worden ingediend binnen de 'Regeling Digitale literatuur', namelijk voor projecten en interdisciplinaire talentontwikkeling. Het fonds heeft inmiddels de beschikbare subsidiebedragen en -plafonds gepubliceerd. Voor projecten is per kalenderjaar een budget van 75.000 beschikbaar, waarbij het maximale bedrag per aanvraag 20.000 bedraagt. Voor talentontwikkeling is het budget per jaar 60.000 en een maximale bijdrage 10.000.

Literaire organisaties en uitgevers kunnen een aanvraag indienen voor projecten. Met een projectsubsidie wil het Letterenfonds de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving stimuleren. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. De digitale omgeving moet van wezenlijke invloed zijn op de vorm en inhoud van het project. Een financiële bijdrage kan nooit hoger liggen dan 70% van de begrote kosten van het project. Een bijdrage is bedoeld om het project mee mogelijk te maken, maar kan niet de enige bron van inkomsten zijn. Cofinanciering is een voorwaarde, waarbij ten minste één andere partij (niet zijnde de aanvrager) in het project investeert.

Voor interdisciplinaire talentontwikkeling kunnen vertalers en schrijvers aanvragen. Het Letterenfonds wil deze groepen stimuleren om onder begeleiding hun multimediale vaardigheden uit te breiden en artistiek onderzoek te verrichten. De subsidie is bestemd voor nieuw multimediaal schrijf- of vertaaltalent. In aanmerking komt niet alleen talent dat na een eerste literaire boekpublicatie zijn/haar artistieke (beroeps)vaardigheden wil uitbreiden, maar ook ervaren schrijf- of vertaaltalent dat een eerste stap wil zetten in het multimediale domein.

Voor zowel projecten als interdisciplinaire talentontwikkeling geldt dat aanvragen om budgettaire redenen worden afgewezen, indien het subsidieplafond in een bepaald kalenderjaar bereikt is.

Terug naar overzicht