Nieuws

aug
21

Bergen op Zoom publiceert nieuwe regels loonkostensubsidie

De gemeente Bergen op Zoom heeft de mogelijkheid om een loonkostensubsidie verstrekken aan werkgevers, die een werkzoekende uit deze gemeente in dienst nemen. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 als er sprake is van een arbeidsovereenkomst van minimaal 28 uur per week, voor een periode van tenminste één jaar. De subsidie bedraagt maximaal € 2.000, wanneer een halfjaarcontract wordt afgesloten. De subsidieverlening heeft een incidenteel karakter en betreft dus geen structurele bekostiging.

Aan subsidieverlening zijn verschillende voorwaarden verbonden. Zo ontvangt de potentiële werknemer een uitkering op basis van de Participatiewet. Bovendien wordt de loonkostensubsidie uitsluitend verstrekt, indien hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing plaatsvindt. De werkgever kan een subsidieaanvraag niet eerder dan een maand vóór de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst indienen, maar ook niet later dan een maand ná de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst.

Voor zover de arbeidsovereenkomst een detacheringsconstructie betreft, dient in de arbeidsovereenkomst een volledige loondoorbetalingsverplichting te zijn opgenomen voor de duur van de arbeidsovereenkomst in het geval het werk bij de inlener is komen te vervallen.

Terug naar overzicht