Nieuws

jul
21

Noord-Holland wijzigt Compensatieregeling ganzenrust- en ganzenfoerageergebieden

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de Compensatieregeling ganzenrustgebieden en ganzenfoerageergebieden op een aantal punten gewijzigd. Er zijn onder meer nieuwe toetsingscriteria vastgesteld. De aanpassingen zijn met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2017.

Voor de regeling is een apart mandaatbesluit gepubliceerd. Het betreffende artikel in de subsidieregeling is hiermee komen te vervallen. 

Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, zijn de volgende subsidiecriteria vastgesteld: 

  • op de als foerageergebied begrensde dan wel als rustgebied aangewezen gewaspercelen is, gerekend over de periode dat de gebieden operationeel zijn, door BIJ12-Faunafonds minimaal € 25,00 per hectare, door beschermde inheemse ganzen veroorzaakte, schade per seizoen (2014/2015 en/of 2015/2016 en verder) getaxeerd; en
  • de gewaspercelen voldoen aan de in de Beleidsregel tegemoetkoming schade Noord-Holland gestelde normen om voor schadetegemoetkoming in aanmerking te komen.

Aan het artikel over de hoogte van de compensatie wordt een bepaling toegevoegd. Aanvragers ontvangen voortaan € 16 per maand extra na 1 april. 

 

Ten slotte zijn er in de regeling nog een aantal tekstuele wijzigingen aangebracht. 

 

De subsidie is doorlopend geopend voor aanvragen. Voor 2017 is een compensatiebudget beschikbaar gesteld van € 304.000.

 

Terug naar overzicht