Nieuws

jul
21

Drenthe publiceert twee openstellingen voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

De Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) biedt het kader voor subsidieverlening voor projecten op het boerenbedrijf, gericht op verbetering van de waterkwaliteit en het realiseren van voldoende zoet water. De provincie Drenthe heeft nu binnen de uitvoeringsregeling twee openstellingsbesluiten gepubliceerd. Dit betreft DAW-projecten in het beheergebied waterschap Vechtstromen en DAW Glastuinbouw projecten in de gebieden Vechtstromen en Hunze en Aa’s.

Het subsidieplafond bedraagt € 1.350.000 voor DAW-projecten in het beheergebied waterschap Vechtstromen. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 augustus 2017 tot en met 31 maart 2018. Het plafond bedraagt € 645.000 voor DAW Glastuinbouw projecten binnen de waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa’s. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 augustus 2017 tot en met 1 november 2017.

 

De Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer heeft betrekking op activiteiten in het landelijk gebied, de landbouwsector en de waterhuishouding, die bijdragen aan doelstellingen zoals beschreven in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het betreft activiteiten die zijn gericht op:

  • de verbetering van de waterkwaliteit en kwantiteit om daarmee een bijdrage te leveren aan doelstellingen zoals beschreven in de Kaderrichtlijn Water (KRW) of de Nitraatrichtljn; of
  • het herstel natuurlijke toestand watersystemen;
  • het duurzaam optimaliseren van de waterhuishouding; of
  • het voorkomen en / of beperken van watertekorten, wateroverlast, verzilting of bodemdaling waaronder het vergroten van het watervasthoudend vermogen van landbouwgrond en daarvoor noodzakelijke ict- of technische voorzieningen.

De nu gepubliceerde openstellingen richten zich alleen op bovenwettelijke maatregelen, die verdergaan dan de geldende Unie-normen of nationale normen.

Terug naar overzicht