Nieuws

jul
21

Wijzigingen in Subsidiekader Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing

Het Subsidiekader Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing is aangepast en aangevuld. Voor vrijwilligersorganisaties met meer dan 100 vrijwilligers wordt het subsidieplafond verhoogd naar 1 miljoen. Voor organisaties met minder dan 100 vrijwilligers wordt het subsidieplafond verhoogd naar 500.000. Daarnaast wordt het mogelijk nieuwe subsidie te verstrekken aan vrijwilligersorganisaties mits zij voor cofinanciering zorg dragen. Voor deze subsidie bedraagt het plafond 750.000.  
Binnen het kader geldt als algemeen uitgangspunt dat de vrijwilligersactiviteiten de werkzaamheden van de beroepskrachten in de inrichtingen en instellingen niet mogen overlappen. Niet alleen activiteiten tijdens het verblijf in een inrichting komen voor financiering door het ministerie van Veiligheid en Justitie in aanmerking, maar ook vrijwilligersactiviteiten die binnen een half jaar na de beëindiging van het verblijf in een inrichting worden verricht.

Voor het nieuwe onderdeel vrijwilligerswerk op basis van cofinanciering kunnen aanvragen worden ingediend tot en met 31 augustus 2014. Dit betreft een nieuwe subsidiestroom, met een compleet pakket aan voorwaarden, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het bestaande subsidiekader. Het bedrag van € 750.000 wordt gedeeld door het totale aantal vrijwilligers van alle aanvragende vrijwilligersorganisaties. ‘Slapende’ vrijwilligers mogen niet worden meegerekend. Het moet gaan om op 1 januari 2014 daadwerkelijk actieve vrijwilligers. 25% van de kosten van de vrijwilligersactiviteiten moet door cofinanciering worden gerealiseerd.

De indiening voor onderdelen van het bestaande subsidiekader, waarvoor de subsidieplafonds nu zijn verhoogd, is november 2013 gesloten. Aanvragen waarop reeds is beschikt worden opnieuw beoordeeld. Dit kan leiden tot verruimde subsidietoekenningen op de reeds verstrekte subsidies.

Terug naar overzicht