Nieuws

jul
21

Nieuwe call NWO geopend: The New Delta ( 250.000)

Bij NWO kunnen tot en met 23 september 2014 aanvragen worden ingediend voor het nieuwe topsectorbrede programma The New Delta. Onderzoek in dit programma is primair gericht op kennisontwikkeling ter ondersteuning van maatschappelijke uitdagingen van een duurzaam en veilig Nederland en een toepassing daarvan over de hele wereld. Dit zullen voornamelijk multidisciplinaire projecten zijn op het gebied van de hydrologie, ecologie, klimatologie en transport over het water.

Binnen dit brede programma kunnen een aantal thematische lijnen uitgezet worden, zoals op het gebied van waterbeschikbaarheid, watersysteemanalyse, verzilting en verdroging, water-governance en nieuwe oplossingen voor personen- en vrachtvervoer in delta en kustwateren. De focus ligt op de integrale problematiek van klimaatverandering, urbanisatie, de leefbare delta, groen transport in de delta en daarmee samenhangend de thematiek van de ‘Cities of the Future’. Het thema haakt aan op grote, wereldwijd erkende vraagstukken waarin Nederland een voortrekkersrol wil vervullen. Dit onderzoek is sterk gericht op maatschappelijke vraagstukken met een publiek belang. “The New Delta” kan aansluiting bieden bij andere strategische kennisprogramma’s zoals Kennis voor Klimaat, VerDuS en de kennisprogrammering van het Deltaprogramma.

Een hoofdaanvrager die als onderzoeker in dienst is bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut kan namens een projectconsortium een aanvraag indienen. Dit consortium bestaat uit tenminste één kennisinstelling en tenminste één private partij. Andere private en/of (semi-) publieke partijen kunnen ook deel uit maken van het consortium.

Het budget voor deze call is € 5.400.000 en is beschikbaar voor projecten met een promovendus of een postdoc, die uitgevoerd moeten worden door kennisinstellingen, in samenwerking met private en/of publieke partners. Deze partners mogen een deel van het benodigde projectbudget inbrengen. De matching kan dan bestaan uit een cash of een in-kind bijdrage of een combinatie van een cash en een in-kind bijdrage. De maximale financiële bijdrage van NWO voor een project is € 250.000.

Terug naar overzicht