Nieuws

mei
21

Twee nieuwe regelingen Overijssel voor 'streekeigen landschapsbeheer'

De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling uitvoeren streekeigen landschapsbeheer (USOVUSL) en de Subsidieregeling procesondersteuning streekeigen landschapsbeheer (USOVPSL) gepubliceerd.

Beide nieuwe regelingen werden eerder deze week al aangekondigd.

Subsidieregeling uitvoeren streekeigen landschapsbeheer
Met deze regeling wil de provincie bijdragen aan het behoud en beheer van waardevolle en karakteristieke landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in de provincie Overijssel.

Streekeigen Landschapsbeheer (SLb) is een collectieve aanpak van een georganiseerde groep inwoners en/of ondernemers in een gebied, uitgewerkt in een bidbook. Een bidbook is een aanbod van, voor en door het gebied om landschapselementen langjarig te onderhouden.

Subsidie kan worden aangevraagd door een stichting, vereniging of coöperatie van een georganiseerde groep van inwoners, particuliere grondeigenaren of pachters of agrarisch ondernemers (waaronder ook actieve landbouwondernemingen in de primaire productie van landbouwproducten). Ook samenwerkingsverbanden van de genoemde partijen komen in aanmerking. De eindbegunstigde van de gesubsidieerde activiteiten is een particuliere grondeigenaar of pachter, een agrarisch ondernemer (waaronder actieve landbouwondernemingen in de primaire productie van landbouwproducten) en samenwerkingsverbanden van deze partijen.

Subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van Streekeigen landschapsbeheer. Het gaat concreet om:

  • beheermaatregelen behorende bij bepaalde landschapspakketten zoals beschreven in de Dienstenbundel Overijssel;
  • aanleg- en herstelmaatregelen, behorende bij de landschapspakketten zoals beschreven in de Dienstenbundel Overijssel, met uitzondering van herstelmaatregelen ten behoeve van een landschapselement waarvoor in de afgelopen tien jaar enige beheersubsidie is verstrekt.


De subsidie voor beheermaatregelen bedraagt maximaal 25% van het bijbehorende normtarief zoals opgenomen in de Dienstenbundel Overijssel. Voor aanleg- en herstelmaatregelen bedraagt de subsidie maximaal 25% van de subsidiabele kosten. In alle gevallen bedraagt de subsidie minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000 per aanvraag.

Aanvragen kunnen vanaf 25 mei 2021 worden ingediend bij de provincie Overijssel. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat. Het plafond voor 2021, 2022 en 2023 is vastgesteld op € 500.000.

Subsidieregeling procesondersteuning streekeigen landschapsbeheer
Het doel van deze regeling is om georganiseerde groepen inwoners en/of ondernemers te ondersteunen bij de uitvoering van hun bidbook streekeigen landschapsbeheer. Het gaat om ondersteunende werkzaamheden die direct te relateren zijn aan de uitvoering van het bidbook streekeigen landschapsbeheer.

Subsidie kan worden aangevraagd door een stichting, vereniging of coöperatie van een georganiseerde groep van inwoners, particuliere grondeigenaren of pachters of agrarisch ondernemers (waaronder ook actieve landbouwondernemingen in de primaire productie van landbouwproducten). Ook samenwerkingsverbanden van de genoemde partijen komen in aanmerking. Indien de aanvrager geen rechtspersoonlijkheid bezit kan een gemeente of terreinbeherende organisatie de aanvraag indienen.

Subsidie wordt verstrekt voor ondersteunende activiteiten voor de uitvoering van een bidbook streekeigen landschapsbeheer. Voorbeelden van ondersteunende activiteiten zijn het houden van informatiebijeenkomsten, het voeren van keukentafelgesprekken, contractbeheer, financiële administratie, monitoring, rapportages, opstellen van informatiemateriaal en het organiseren van schouwen in het gebied.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en is maximaal 15% van de subsidiabele kosten voor het uitvoeren van het landschapsbeheer, blijkend uit de aanvraag en subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling uitvoeren streekeigen landschapsbeheer (USOVUSL). De subsidie bedraagt minimaal € 30.000 en maximaal € 150.000 per bidbook streekeigen landschapsbeheer.

Aanvragen kunnen vanaf 25 mei 2021 worden ingediend bij de provincie Overijssel.  Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat. Het plafond voor 2021, 2022 en 2023 is vastgesteld op € 300.000.

Terug naar overzicht