Nieuws

mei
21

Nieuwe en gewijzigde cultuur- en monumentensubsidies Overijssel

De provincie Overijssel heeft enkele wijzigingen aangebracht binnen hoofdstuk 7 (Culturele infrastructuur en monumentenzorg) van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (USOV).

Subsidieregeling versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel
Zo is het hoofdstuk uitgebreid met de Subsidieregeling versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel (USOVMKC). Het doel van deze al aangekondigde nieuwe regeling is het duurzaam versterken van het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel. Met de regeling stimuleert de provincie de ontwikkeling van activiteitenprogramma’s in toekomstbestendige netwerken en georganiseerde verbanden van (culturele) organisaties en makers in het middensegment. De provincie biedt daarbij de mogelijkheid om flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen.

Subsidie kan worden aangevraagd door in Overijssel gevestigde rechtspersonen die activiteiten verrichten op het gebied van het culturele maakklimaat in Overijssel. Subsidie kan worden aangevraagd voor meerjarige activiteitenprogramma’s ter versterking van het professioneel maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel. De subsidie bedraagt per aanvraag maximaal 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 125.000 per jaar voor een meerjarig activiteitenprogramma.

Aanvragen kunnen van 25 mei 2021 (9.00 uur) tot en met 18 juni 2021 (vóór 17.00 uur) worden ingediend bij de provincie Overijssel. Aanvragen worden behandeld in volgorde van de vastgestelde prioriteit, voor zover het subsidieplafond dit toelaat. Het subsidieplafond voor de periode 2021 tot en met 2024 bedraagt € 3.333.000.

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten
Verder is de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten (USOVREST) flink aangepast. Ook is het subsidieplafond voor 2021 voor deze regeling vastgesteld op € 2.602.987 (was € 0).

Concreet is de regeling met de wijziging teruggebracht tot de kern. Subsidie wordt alleen nog verstrekt voor de restauratie van het rijksmonument. Voorheen werd ook subsidie verstrekt voor de restauratie van een rijksmonument in combinatie met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in het rijksmonument. Door het schrappen van deze subsidiemogelijkheid is de regeling aanzienlijk versimpeld.

Ook de bepalingen met betrekking tot de subsidiabele kosten zijn vereenvoudigd. De subsidiabele kosten bedragen nu in alle gevallen minimaal € 100.000 en maximaal € 1 miljoen. Tot slot is ook de jaarlijkse aanvraagperiode verschoven: aanvragen kunnen nu elk jaar van 5 juli tot en met 1 september (voor 17.00 uur) worden ingediend bij de provincie Overijssel.


Vervallen regelingen
Ten slotte zijn de volgende twee regelingen per direct ingetrokken: de Subsidieregeling versterking productieaanbod Overijssel (USOVPRODUCT) en de Subsidieregeling nieuwe makers Overijssel (USOVNM).

Terug naar overzicht