Nieuws

mei
21

Rectificatie Uitvoeringsregeling subsidie waterbewust Noord-Holland 2015

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een rectificatie gepubliceerd op de Uitvoeringsregeling subsidie waterbewust Noord-Holland 2015. In artikel 5, punt 3b, was een gedeelte van de zin weggevallen. Dit moet zijn: 'Indien de subsidieaanvrager deel uitmaakt van een samenwerkingsverband bevat de aanvraag om subsidie tevens: een document waaruit blijkt dat de aanvrager gemachtigd is de aanvraag te doen, alle correspondentie te voeren en de subsidie namens de ondergetekenden te ontvangen'. De rectificatie bevat verder geen wijzigingen of aanvullingen op de oorspronkelijke wettekst.

Met de Uitvoeringsregeling subsidie waterbewust Noord-Holland 2015 kan de provincie subsidie verstrekken voor activiteiten waardoor de subsidieaanvrager minder afhankelijk wordt van het watersysteem en meer zelfvoorzienend wordt in de watervoorziening. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 oktober 2015. Het subsidieplafond bedraagt € 540.000.

Terug naar overzicht