Nieuws

mei
21

Sectorplan platte dakenbranche goedgekeurd: co-financiering 4 miljoen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kent aan de platte dakensector een subsidie toe van 4 miljoen voor de uitvoering haar sectorplan. De sector zelf draagt ook 4 miljoen bij. Het plan bestaat uit verschillende maatregelen, zoals de introductie van een vakpaspoort, extra instroom via BBL-opleidingen en de uitvoering van individuele opleidingsplannen. Ook wordt ingezet op duurzame inzetbaarheid en de innovatie van arbeidsprocessen en arbeidsverhoudingen. Namens werkgevers en vakbonden zal de Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche (SBD) de uitvoering van het sectorplan coördineren en beheren.
Belangrijkste doelen van het vakpaspoort zijn het verbeteren van de arbeidsverhoudingen en het tegengaan van oneerlijke concurrentie. In totaal zullen circa 4.000 vakpaspoorten worden uitgereikt aan alle vakkrachten en bedrijven, inclusief de zzp’ers die actief zijn in de sector. Essentie van het vakpaspoort is dat de houder ervan toegang heeft tot werk, zoals dat is vastgelegd in de functiebeschrijvingen in de CAO BIKUDAK. De houder voldoet aan de gestelde eisen en gemaakte afspraken ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan met het vakpaspoort aantonen over de benodigde kennis en ervaring te beschikken en heeft toegang tot een groot aantal sectorale voorzieningen, waaronder scholing.

Een tweede maatregel is gericht op gekwalificeerde instroom. Door de crisis dreigde de instroom via de BBL 2-opleiding vrijwel tot stilstand te komen. Door gerichte maatregelen zullen in twee jaar tijd 250 extra vakkrachten instromen en komt de instroom weer bijna terug op het niveau van voor de crisis. Omdat met ingang van het seizoen 2014-2015 eisen gaan gelden voor de instroom in de MBO-opleiding op niveau 2, wordt ook instroom via een BBL 1-opleiding gefaciliteerd. Deze maatregel voorziet ook in een centrale voorziening waarmee bedrijven kunnen aantonen te voldoen aan voorwaarden op het gebied van social return.

Bovendien omvat het sectorplan een maatregel gericht op het verbreden van de competenties van actieve vakkrachten, inclusief zzp’ers, onder meer door het opstellen en uitvoeren van een individueel opleidingsplan (IOP) voor 750 vakkrachten. Tenslotte zijn er maatregelen gericht op duurzame inzetbaarheid en een maatregel die de innovatie van de arbeidsprocessen en arbeidsverhoudingen tot doel heeft.

De subsidie wordt beschikbaar gesteld vanuit de Regeling cofinanciering sectorplannen. Het doel van deze regeling is het stimuleren en behouden van werkgelegenheid door middel van (inter)sectoraal maatwerk. Er is in totaal € 600 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend in tijdvakken. Vorige week werd bekend dat het subsidieplafond voor het eerste tijdvak, dat geopend was in het najaar van 2013, is verhoogd naar € 260 miljoen. Door de verhoging van het plafond kunnen zoveel mogelijk goede initiatieven worden ondersteund. Het tweede aanvraagtijdvak is geopend van 1 april tot en met 31 mei 2014.

Terug naar overzicht