Nieuws

apr
21

Nieuwe Limburgse subsidieregelingen gericht op kwetsbare inwoners

De provincie Limburg heeft twee nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd gericht op de ondersteuning van inwoners die in een kwetsbare positie verkeren.

Het gaat hierbij om mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn en onvoldoende in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren.

De twee nieuwe regelingen betreffen de Nadere subsidieregels Sociale Agenda Limburg 2020-2023 (SALI) en de Nadere subsidieregels gemeenschapsaccommodaties 2020-2023 (GALI). Met de nieuwe regelingen wordt voortgebouwd op de onlangs ingetrokken Experimenteerregeling Sociale Agenda Limburg (EXSALI) en de Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties (IGALI). Hieronder in het kort de kernpunten van beide nieuwe regelingen.

Nadere subsidieregels Sociale Agenda Limburg 2020-2023
Het doel van deze regeling is het ondersteunen van activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners van de provincie Limburg die in een kwetsbare positie verkeren en het verbeteren van hun participatie in de samenleving.

In aanmerking voor subsidie komen uitsluitend rechtspersonen (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk).

Te ondersteunen activiteiten moeten een bijdrage leveren aan het realiseren van één of meer doelstellingen van de programmalijnen Opgroeien en ontplooien, Kans op ontwikkeling en werk, Vitaal meedoen en Vitale gemeenschappen, zoals opgenomen in het Uitvoeringskader Sociale Agenda, met uitzondering van de doelstellingen op het gebied van gemeenschapsaccommodaties.

Activiteiten moeten verder zoveel mogelijk gebaseerd zijn op reeds bewezen interventies en moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd in een netwerk waaraan alle relevante inhoudelijk betrokken publieke en private partijen deelnemen.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen tot en met 30 juni 2023 worden ingediend bij de provincie Limburg. Het subsidieplafond voor de periode tot en met 30 juni 2023 bedraagt € 6 miljoen.

Nadere subsidieregels gemeenschapsaccommodaties 2020-2023
Het doel van deze regeling is het ondersteunen van de (her)ontwikkeling van respectievelijk tot gemeenschapsaccommodaties, zodat wordt voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners en specifieke ondersteuning van de inwoners in een kwetsbare positie.

Een gemeenschapsaccommodatie betreft een vrij toegankelijk, multifunctioneel gebouw, centraal gelegen in een woonkern of woonwijk, met een brede ontmoetingsfunctie, dat huisvesting biedt aan lokale organisaties en bovendien een ondersteuningsfunctie heeft voor kwetsbare inwoners bij het zelfstandig wonen en meedoen in de gemeenschap.

In aanmerking voor subsidie komen gemeenten, stichtingen, verenigingen en coöperaties die eigenaar zijn van een gemeenschapsaccommodatie of van een onroerende zaak die wordt omgevormd tot een gemeenschapsaccommodatie of waarop een gemeenschapsaccommodatie wordt gebouwd.

Subsidie kan worden verstrekt voor zowel arbeidskosten als materiaalkosten die noodzakelijk zijn voor de (her)ontwikkeling van respectievelijk tot een gemeenschapsaccommodatie.

De subsidie is nooit hoger dan de financiële bijdrage van de gemeente voor de betreffende gemeenschapsaccommodatie en bedraagt normaliter maximaal € 100.000 per project. In het geval het project aansluit bij meerdere provinciale kaders, dan kan de subsidie echter oplopen tot maximaal € 250.000 per project.

Aanvragen kunnen tot en met 30 juni 2023 worden ingediend bij de provincie Limburg. Het subsidieplafond voor de periode tot en met 30 juni 2023 bedraagt € 1.375.000.

Terug naar overzicht