Nieuws

mrt
21

Fryslân publiceert Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 2019

De provincie Fryslân heeft het POP3 Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 2019 gepubliceerd. Aanvragen kan vanaf 25 maart a.s. De deadline is 10 mei 2019. In totaal is er een budget beschikbaar van € 1.291.530. Hiervan is € 841.530 beschikbaar voor gebieden met verzilting en € 450.000 voor het Friese veenweidegebied.

De bijdrage is 80% van de subsidiabele kosten. Subsidies van minder dan € 500.000 voor gebieden met verzilting en € 250.000 voor het Friese veenweidegebied worden niet verstrekt. 

 

De subsidie kan worden verstrekt voor demonstraties en / of het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers die inzicht bieden in verzilting van de bodem van boeren en handelingsperspectieven bieden voor mitigatie van verzilting. Verzilting is een toename van zoute kwel in de bodem, als gevolg van bodemdaling, een veranderend neerslagpatroon of zeespiegelstijging. 

 

De subsidie is één van de maatregelen die worden genoemd in de Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) van de provincie. De focus van het programma richt zich op innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied en bestaat uit in totaal negen maatregelen. De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

Terug naar overzicht