Nieuws

mrt
21

NIeuwe subsidieregeling voor cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen

Met het Beleidsexperiment cyberweerbaarheid wordt subsidie verstrekt aan een samenwerkingsverband voor activiteiten gericht op het opbouwen van expertise op het terrein van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen. Het cyberweerbaarheidsplan wordt door meerdere ondernemingen opgesteld. De subsidie kan worden aangevraagd door de penvoerder van het samenwerkingsverband of door een rechtspersoon (zoals een stichting) die voor niet-vitale ondernemingen belangen op dit gebied behartigt.

Het doel is om een landelijk dekkend stelsel van cyberweerbaarheidsnetwerken tot stand brengen. De resultaten en instrumenten die binnen de samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld, kunnen gebruikt worden bij andere netwerken die de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen behartigen. Een samenwerkingsverband bevat maximaal acht deelnemers en de penvoerder is een ondernemer. Het netwerk voor de versterking van de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen moet openstaan voor nieuwe toetreders.

 

Het cyberweerbaarheidsplan wordt door meerdere ondernemingen gezamenlijk opgesteld en bestaat uit een samenhangend geheel van twee van de volgende activiteiten:

  • het vormen en in stand houden van een netwerk voor de versterking van niet-vitale ondernemingen met behulp waarvan contacten worden onderhouden met relevante derden, alsmede het door derden laten uitvoeren van netwerkactiviteiten ten behoeve van niet-vitale ondernemingen;
  • het stimuleren van bewustwording van cyberweerbaarheid bij niet-vitale ondernemingen;
  • het geven van inzicht in digitale kwetsbaarheden van niet-vitale ondernemingen;
  • het verrichten van diensten voor niet-vitale ondernemingen om de cyberweerbaarheid van de desbetreffende ondernemingen te versterken;
  • het anderszins versterken van de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen.

De aanvragen worden gerangschikt naarmate in totaal meer punten aan het cyberweerbaarheidsplan zijn toegekend. Hierbij geldt dat er geen subsidie wordt verstrekt voor een cyberweerbaarheidsplan dat lager is gerangschikt dan een soortgelijk cyberweerbaarheidsplan. Het plan wordt uitgevoerd door, of in samenwerking met, ten minste twee niet in een groep verbonden niet-vitale ondernemingen.

 

Het budget voor deze openstelling bedraagt € 1 miljoen. De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000 per cyberweerbaarheidsplan. Aanvragen kunnen worden ingediend van 16 april tot en met 31 mei 2018.

Terug naar overzicht